ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 | MAR 2014 : Sakura นาโงย่า ฟูจิ โตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน (TG) | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ ตุลาคม 30 , 2020
Font Size
   

ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 | MAR 2014 : Sakura นาโงย่า ฟูจิ โตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน (TG) Featured

Rate this item
(6 โหวต)
ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 | MAR 2014 : Sakura นาโงย่า ฟูจิ โตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน (TG) ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 | MAR 2014 : Sakura นาโงย่า ฟูจิ โตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน (TG) Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 ชมซากุระ

MAR 2014: JAPAN NAGOYA TOKYO DISNEYLAND ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 (TG) | นาโงย่า ชมปราสาทนาโงย่า วัดโอสุ | ชมภูเขาไฟฟูจิ แวะเดินเล่นหมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไค | ไหว้พระใหญ่คามาคุระ ชมแสงสีย่านไชน่าทาวน์ที่โยโกฮาม่า | วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ | *พิเศษ* โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าตั๋วแล้ว ไม่ต้องซื้อเพิ่ม) | เดินทาง 12-17 มีนาคม 2557 | บิน TG

TravelPro. เที่ยวกับเรา คุ้มค่ากว่า ได้ภาพสวยกว่า

วันเดินทาง
12-17 มีนาคม 2557
โปรแกรมญี่ปุ่น ช่วงซากุระ
ราคาท่านละ
67,900 บาท (เต็มแล้วครับ)

รายการเดินทาง

วันแรก     กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ

 • 20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนการขึ้นเครื่อง

วันที่สอง   นาโงย่า – ปราสาทนาโงย่า (เข้าชมด้านใน) – วัดโอสุคันนอน –  ทะเลสาบฮามานะ - แช่ออนเซ็น

00.05 น.  ออกเดินทางสู่เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อบแล้ว นำท่านขึ้นรถโค้ช

เช้า  นำท่านเข้าชม ปราสาทนาโงย่า (Nagoya Castle) ตั้งอยู่ที่เมืองนาโงย่าจังหวัดไอจิ ถูกสร้างขึ้นตามคำสั่งของโชกุนโทกุงาวะ อิเอะยะสุ เพื่อเป็นฐานอำนาจความมั่นคงและป้องกันการโจมตีจากทางเมืองโอซาก้า  ตัวปราสาทนาโงย่าสร้างจากฐานหินก้อนขนาดใหญ่  ส่วนด้านบนหลังคาของยอดปราสาทแห่งนี้ที่ถือเป็นจุดเด่น คือ ปลาโลมาสีทอง ตัวผู้หนึ่งตัว และตัวเมียหนึ่งตัว หุ้มด้วยทอง18k  หนักตัวละ 44 กิโลกรัม  โดยคนญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นเครื่องคุ้มครองปราสาทและชาวเมือง คนญี่ปุ่นเรียกปลาโลมาสีทองนี้ว่า "คินซาชิ" หรือ "ซาชิโฮโกะ" ปราสาทสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1612 และได้ให้บุตรชายคนที่เก้า คือ โทกุงาวะ โยชินาโอะ มาปกครองปราสาทแห่งนี้  ต่อมาในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1945 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง เมืองนาโงย่าถูกโจมตีทางอากาศอย่างหนัก ทำให้ปราสาทแห่งนี้ถูกทำลายเสียหายเป็นอย่างมาก  และได้มีการบูรณะครั้งใหม่ในปี ค.ศ.1959  โดยพยายามคงรูปลักษณ์เดิมไว้ให้มากที่สุด ปัจจุบันภายในปราสาทปรับเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้ชม จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ ยุทโธปกรณ์ของเหล่าซามูไรในสมัยโบราณ ในชั้นที่3 มีรูปโลหะปลาโลมาที่เคยประดับอยู่บนยอดปราสาทตั้งโชว์ให้ดูอยู่หลายแบบ ทั้งแบบที่เป็นเหล็ก แบบหุ้มทอง หรือแกะจากไม้ก็มีด้วย และยังมีของเดิมที่โดนระเบิดทำลาย อีกด้วย ส่วนชั้นที่ 6 คือชั้นบนสุด จากที่นี่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองนาโงย่าได้ทั้งเมืองและร้านขายของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวปราสาทที่มีรูปปลาโลมาสีทองคู่นั้นประกอบอยู่ด้วย ส่วนบริเวณภายนอกปราสาทมีสวนสวยสไตล์ญี่ปุ่น รวมถึงอนุสาวรีย์ท่าน คาโตะ คิโยมาสะ ยืนอยู่บนก้อนหินใหญ่ถือพัดและหอก ทำท่ากระตุ้นให้พวกคนงานที่กำลังขนหินขนาดใหญ่ไปสร้างปราสาทให้มีใจฮึกเหิมเพื่อนำหินไปสร้างปราสาทได้จนสำเร็จ อนุสาวรีย์แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า Kiyomasa's Stone Pulling

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเข้าชม วัดโอสุคันนอน (Osu Kannon Temple) วัดที่มีชื่อเสียงของเมืองนาโงย่า ซึ่งมีองค์เจ้ากวนอิมไม้แกะสลักประดิษฐานอยู่ในวิหาร ตัวอาคารหลังเดิมได้ถูกไฟเผาในสมัยเมจิและได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1970  จากนั้นออกเดินทางสู่จังหวัดยามานาชิ ซึ่งเป็นจังหวัดที่ถูกปิดล้อมด้วยภูเขา โดยเฉพาะภูเขาไฟฟูจิซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันมาก มีสินค้าขึ้นชื่อคือไวน์ ที่เมืองโคะฟุมีชื่อเสียงมากในอุตสาหกรรมอัญมณี และมีทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงาม นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL IN FUJI AREA หรือเทียบเท่า

เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความ เมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

พักที่ Jiragon Fujino Yakata Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   ฟูจิ ชั้น 5 - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไค - พระใหญ่คามาคุระ - โยโกฮาม่าไชน่าทาวน์

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตร จากระดับน้ำทะเลและรูปทรงกรวยคว่ำที่ได้สัดส่วน เป็นแรงบันดาลใจให้กับการ สร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เกิดการระเบิด ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 1707 หรือกว่าสามร้อยปีมาแล้วส่งผลให้มีเถ้าลาวาลอยฟุ้งขึ้นปกคลุม เป็นรัศมีกว้างไกลไปถึงกรุงโตเกียวในสมัยเอโดะ ซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า 100 กิโลเมตร เดิม ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่า ภูเขาไฟฟูจิเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่สถิตของเทพเจ้า ที่นี้จึงเป็น แดนต้องห้ามสำหรับสุภาพสตรีมานานนับร้อยๆ ปี จนเมื่อปี 1867 จึงได้มีสตรีชาวอังกฤษ ผู้หนึ่งหาญกล้าปืนเข้าไปถึงยอด ผลที่ตามมาก็คือ ในบรรดาคนกว่า 400,000 คนที่เดินขึ้น ภูเขาไฟฟูจิในแต่ละปี จะเป็นสตรีอยู่ถึงครึ่งหนึ่งแม้กระทั่งจะมีคนมาพิชิตภูเขาไฟฟูจิกัน ตลอดทั้งปี แต่ฤดูขึ้นเข้า "อย่างเป็นทางการ" นั้นจะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 กรกฏาคม และสิ้นสุด ลงในวันที่ 1 สิงหาคม นำท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ "ชั้น 5" ของ ภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาตให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ) เพื่อชมทัศนียภาพ โดยรอบของภูเขาไฟที่สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบและเทือกเขา เจแปนแอลป์ที่ทอดตัวยาวขนานกับเส้นทางขึ้นสู่ภูเขาไฟ (จะสามารถเห็นได้หากสภาพ อากาศเอื้ออำนวย) จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำที่เกิดจากการละลาย ของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ  ที่ใช้เวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยัง บ่อน้ำแต่ละบ่อน้ำ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของ ญี่ปุ่นอีกด้วย

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองโยโกฮามะ (YOKOHAMA) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดคานางาวะในประเทศญี่ปุ่น มีประชากร 3.6 ล้านคน โยโกฮามะเป็นเมืองท่าที่สำคัญในญี่ปุ่นและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ นำท่านเดินเที่ยวชมย่านไชน่าทาวน์ของโยโกฮาม่า ไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อยู่คู่กันมาตั้งแต่มีท่าเรือโยโกฮาม่า มีซุ้มประตูทางเข้าแบบจีนที่สวยงามแตกต่างกันตั้งขวางถนนอยู่ถึง 10 แห่ง อาทิประตู Genbu – mon ด้านตะวันตกติดกับโยโกฮาม่าสเตเดี้ยม ประตู Choyo – mon ทางด้านทิศเหนือ เป็นประตูที่จะพบเป็นแห่งแรกถ้าเดินมาจากสวนยามาชิตะ ประตู Enpei – mon ทางด้านทิศใต้ ถ้ามาทางสถานีรถไฟอิชิคาวาโจ (Ishikawacho) เดินออกจากสถานีก็จะเจอประตู Seiyo – mon เป็นต้น ประตูแต่ละแห่งสร้างขึ้นและตั้งได้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย (Feng Shui) ศาสตร์ของคนจีนที่มีมานาน

ขึ้นชื่อว่าไชน่าทาวน์ก็ต้องมีร้านค้าต่างๆมากมาย โดยเฉพาะบรรดาร้านค้า ร้านอาหาร ภัตตาคารที่มารวมกันอยู่ที่นี่ไม่ต่ำกว่า 500 ร้าน จึงเลือกซื้อเลือกชิมได้อย่างหลากหลาย ร้านขายสินค้าจากเมืองจีนทั้งร้านขายชา ยาจีนก็มีพอให้เลือกซื้อ ให้ท่านอิสระเดินเที่ยวชมและช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

พักที่ Pan Pacific Yokohama Bay Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่    โยโกฮาม่า - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - Tokyo Sky Tree (ชมด้านนอก) -  Tokyo Metropolitant Government Building  – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น โตเกียวตั้งอยู่บริเวณภาคคันโตของญี่ปุ่น คำว่า "โตเกียว" หมายถึง "นครหลวงตะวันออก" โตเกียวแต่เดิมเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อเอโดะ เมื่อโชกุน โทกุงะวะ อิเอะยะสึได้เป็นโชกุนในปี ค.ศ. 1603 เมืองเอโดะจึงได้กลายเป็นศูนย์กลางของรัฐบาลทหารของเขาซึ่งมีอำนาจปกครองทั้งประเทศ เมืองโตเกียวมีระบบการปกครองแบบพิเศษซึ่งรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน และเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง 

นำท่านเข้าชม วัดอาซากุสะ (Asakusa Kannon) ที่เรียกกันว่าวัดอาซากุสะเพราะวัดอยู่ย่านอาซากุสะ ของเมืองโตเกียว ในอดีตวัดอาซากุสะเป็นวัดที่เหล่าโชกุนและซามูไร มักจะมาสักการะและขอพรจากเทพเจ้าคันนอนเป็นประจำ และสิ่งที่ขอพรไปนั้นก็ประสบผลจริงทำให้ซามูไร และโชกุนจึงมีความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก จุดเด่นของวัดอาซากุสะคันนอน นั่นก็คือโคมไฟขนาดยักษ์ สีแดงสูง 4.5 เมตร ที่แขวนอยู่ที่บริเวณประตู "คามินาริม" (ประตูฟ้าฟาด) ทั้ง สองข้างของโคมแดงจะเป็นรูปปั้นของ 2 เทวบาลผู้รักษาประตู ได้แก่ ฟูจิน (FUJIN) เจ้าแห่งสายลม อยู่ทางด้านขวา ส่วนด้านซ้าย คือ ไรจิน (RAIJIN) เจ้าแห่งอสุนีบาต โดยมี "ถนนนากามิเสะ" ถนนร้านค้า แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น โดยเฉพาะ "ขนมอาเกมันจู" ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะก็สามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้เช่นกันจากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านนอกของ Tokyo Sky Tree หรือเรียก โตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ (New Tokyo Tower) เป็นหอกระจายเสียงดิจิตอลรูปแบบใหม่ตั้งอยู่ที่เขตซุมิดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีความสูง 634 เมตร หรือ 2,080 ฟุต สร้างขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 และเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  Tokyo Sky Tree กลายเป็นหอคอยที่สูงที่สุด ซึ่งสูงกว่าหอคอย Canton ในเมืองกวางโจว ประเทศจีน และสูงกว่าเกือบสองเท่าของ Tokyo Tower ที่เก่าซึ่งสูงเพียง 333 เมตร

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   นำท่านไปถ่ายรูปจุดชมวิวของ ตึกแฝด - ตึกที่ทำการรัฐบาลกรุงโตเกียว (Tokyo Metropolitan Government Office) ตึกนี้สูง 48 ชั้น หรือ 243 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมวิวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นับเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดจุดหนึ่งของโตเกียว ตั้งอยู่ในย่าน ชินจูกุ (Shinjuku)จากนั้นอิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ชินจูกุ ซึ่งคำว่า "ชินจูกุ" หมายถึง "ที่พำนักใหม่" ในสมัยเอโดะ โทกุงะวะ อิเอะยะสึ ได้มีคำสั่งให้สำรวจย่านนี้ตามคำขอของพวกพ่อค้าและตั้งเมืองหน้าด่านขึ้นบนถนนโคชุไคโด ไม่นานก็กลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น มีทั้งโรงน้ำชา ร้านค้า โรงเตี๊ยมและหอคณิกาอีกกว่า 50 แห่ง ในปัจจุบัน ชินจูกุเป็นย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพัน ๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสำอาง เป็นต้น

ค่ำ  รับประทานอาหารเที่ยงแบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาช้อปปิ้งอย่างคุ้มค่าจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

พักที่ Shinjuku Washinton หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (Tokyo Disneyland) ตั้งอยู่ในโตเกียว ดิสนีย์ รีสอร์ท (Tokyo Disney Resort) ที่เมืองอุระยะซึจังหวัดชิบะ ซึ่งอยู่ใกล้กับโตเกียว สร้างโดยทีมจินตวิศวกรวอลซ์ดิสนีย์ ในสไตล์เดียวกับดิสนีย์แลนด์ในแคลิฟอร์เนีย และแมจิคคิงดอม ในฟลอริดา เปิดให้บริการความสุขมาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน ปี 1983 มีบริษัท โอเรียนทัล แลนด์ (Oriental Land) เป็นเจ้าของ  โดยซื้อลิขสิทธิ์สวนสนุกนี้จากบริษัทวอลซ์ดิสนีย์ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ประกอบด้วย ส่วนเวิล์ดบาร์ซา (World Barzaar) ซึ่งมี เพนนีอาเขต (Penny Arcade) รวมเครื่องเล่นเกมส์อาเขตตั้งแต่ยุค 80 ถึงกลางยุค 90, ดิสนีย์แกลเลอรี่ (Disney Gallery)อยู่ชั้นบนของเวิล์ดบาร์ซา เป็นที่จัดนิทรรศการ และมีการสอนวาดการ์ตูนดิสนีย์ด้วย และ Omnibus เป็นรถที่ใช้กันมากช่วงก่อนศตวรรษที่ 20 นั่งรถ 2 ชั้นชมพลาซ่าและบรรยากาศโดยรอบ, ดิสนีย์แลนด์คลาสสิค ซึ่งมี แอดเวนเจอร์แลนด์, เวสเทิร์นแลนด์,แฟนตาซีแลนด์ และทูมอโรว์แลนด์ ,และโซนย่อย คือ คริทเตอร์ คันทรี่ และมิคกี้ ตูนทาวน์

** รับประทานอาหารกลางวันและเย็นแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาในสวนสนุกอย่างคุ้มค่า ** จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  

พักที่ Narita Garden หรือเทียบเท่า

วันที่หก   วัดนาริตะ - อิออน  – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ่งของและสัมภาระให้เรียบร้อย) ออกเดินทางสู่เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ เข้าชมวัดนาริตะ (Narita-san Temple) เป็นวัดพุทธที่ตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ จังหวัดจิบะ ประเทศญี่ปุ่นวัดนี้เป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต และจำนวนผู้มาเยี่ยมชมในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็เป็นรองเพียงศาลเจ้าเมจิในกรุงโตเกียวเท่านั้น บริเวณวัดเป็นที่ตั้งของประตูหลัก ทางเดินบันไดขึ้นสู่อาคารหลัก เจดีย์ห้าชั้นหนึ่งคู่ สวนหย่อมที่มีสระน้ำขนาดใหญ่ รวมทั้งบริเวณสำหรับเลี้ยงสัตว์อาคารหลักเป็นสถานที่สำหรับสักการะบูชา ภายในก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบญี่ปุ่นเอาไว้จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อิออน พลาซ่า เมืองนาริตะ ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด ทั้งกระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า นอกจากนี้ยังมี "ร้าน 100 เยน" และซุปเปอร์มาร์เกต เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และเลือกซื้อขนมและของฝากอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางกลับ

กลางวัน  รับประทานอาหารเที่ยงแบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาช้อปปิ้งอย่างคุ้มค่า

 • 14.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ
 • 16.55 น. เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
 • 21.40 น.  เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

*************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพฯ - นาโงย่า | นาริตะ - กรุงเทพฯ  สายการบิน TG

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือนมกราคม อากาศหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น YEN ไป


ค่าใช้จ่าย

-ผู้ใหญ่ ท่านละ  67,900 .- บาท

-เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ท่านละ -  บาท

-พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 10,000 บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

-ค่าวีซ่าท่องเที่ยว ญี่ปุ่น (ยกเลิกแล้ว)

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม  .- บาท

จำนวนที่นั่ง

20 ท่านขึ้นไป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

 

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
You are here:Home|Package และ โปรแกรม ท่องเที่ยว จากทราเวิลโปร|ทัวร์ญี่ปุ่น : ญี่ปุ่น | 日本 | Japan|ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 | MAR 2014 : Sakura นาโงย่า ฟูจิ โตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : ญี่ปุ่น | 日本 | Japan : ข้อมูลท่องเที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่นและรูปสวยๆจาก ญี่ปุ่น Photo By TravelPro Team.
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล