ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 | MAR 2014 : JAPAN SAKURA KYUSHU ทัวร์ญี่ปุ่นคิวชู 7 วัน 5 คืน (TG) | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อังคาร พฤศจิกายน 24 , 2020
Font Size
   

ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 | MAR 2014 : JAPAN SAKURA KYUSHU ทัวร์ญี่ปุ่นคิวชู 7 วัน 5 คืน (TG) Featured

Rate this item
(4 โหวต)
ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 | MAR 2014 : JAPAN SAKURA KYUSHU ทัวร์ญี่ปุ่นคิวชู 7 วัน 5 คืน (TG) ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 | MAR 2014 : JAPAN SAKURA KYUSHU ทัวร์ญี่ปุ่นคิวชู 7 วัน 5 คืน (TG) Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
sakura-31-03-2013-0001 | ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 | MAR 2014 (TG) : JAPAN SAKURA KYUSHU ทัวร์ญี่ปุ่นคิวชู 7 วัน 5 คืน (TG) | ชมภูเขาไฟอะโสะ ชมความงามของปราสาทคุมาโมโต้ | เที่ยวชมปราสาทชิมาบาระ และเดินเล่นชมปลาคาร์พในหมู่บ้าน แช่ออนเซนเพื่อสุขภาพ | เที่ยวชมเมืองนางาซากิ *พิเศษ* เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นหลากหลายที่ Huis Ten Bosch พร้อมล่องเรือโจรสลัด ONE PIECE | ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ เท็นจิน เมืองฟุกุโอกะ

ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 | MAR 2014 (TG) : JAPAN SAKURA KYUSHU ทัวร์ญี่ปุ่นคิวชู 7 วัน 5 คืน (TG) | ชมภูเขาไฟอะโสะ ชมความงามของปราสาทคุมาโมโต้ | เที่ยวชมปราสาทชิมาบาระ และเดินเล่นชมปลาคาร์พในหมู่บ้าน แช่ออนเซนเพื่อสุขภาพ | เที่ยวชมเมืองนางาซากิ *พิเศษ* เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นหลากหลายที่ Huis Ten Bosch พร้อมล่องเรือโจรสลัด ONE PIECE | ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ เท็นจิน เมืองฟุกุโอกะ | เดินทาง 22-28 มีนาคม 2557 บิน TG

TravelPro. เที่ยวกับเรา คุ้มค่ากว่า ได้ภาพสวยกว่า

วันเดินทาง
22-28 มีนาคม 2557
ราคาท่านละ
72,900 .- บาท

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก     กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ

 • 20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

วันที่สอง   กรุงเทพฯ - ฟุกุโอกะ - Yufuin Floral Village - เบปปุ - จิโกคุ เมงุริ -  แช่ออนเซ็น

 • 01.00 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 648
 • 08.00 น.   เดินทางถึง สนามบินเมืองฟุคุโอกะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) 

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  นำท่านเดินทางสู่ เมืองยูฟุอิน (YUFUIN) เมืองเล็กๆในบรรยากาศอันเงียบสงบ เหมาะกับการเดินเที่ยว เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่เป็นต้นกำเนิดสินค้า OTOP ในประเทศไทย ภายในเมืองยูฟุอิน มีร้านค้าการฝีมือมากมาย ชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และสะอาดสะอ้าน และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพันธุ์ที่หายากนานาชนิดอยู่อาศัยในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ หลังจากนั้นเดินทางแวะเที่ยวชม YUFUIN FLORAL VILLAGE หมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป โดยภายในหมู่บ้านมีร้านค้า หลากหลาย อิสระให้ทุกท่านเดินเล่นพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย  ต่อไปยัง เมืองเบบปุ (BEPPU) ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดโออิตะ เป็นเมืองชายทะเลสำคัญแห่ง หนึ่ง ซึ่งมีชื่อเสียงมากในเรื่องน้ำแร่อันเกิดจากธรรมชาติ ที่นี่มีบ่อน้ำแร่มากมาย และแต่ละ พื้นที่ก็จะมีลักษณะขององค์ประกอบในน้ำแร่ไม่เหมือนกัน คุณสมบัติที่ช่วยเกี่ยวกับ สุขภาพร่างกายในด้านต่างๆ ก็แตกต่างกันไปด้วย พาท่านเดินชม บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ หรือเรียกว่า จิโกคุ เมงุริ บ่อน้ำร้อนซึ่งเป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่มีสีสันตระการตา บ้างสีแดง บ้างสีฟ้า ( หรือเรียกว่า บ่อทะเล ) และบ่อโคลนเดือดที่อัดแน่นด้วยแร่ธาตุเข้มข้น โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส กลิ่นแร่อบอวลไปทั่วหุบเขา มีควันพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกของหิน ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ท่านจะหาชมได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL IN BEPPU หรือ ระดับเทียบเท่า (ในเมืองเบปปุ)

เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ(ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความ เมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกนำท่าน เข้าสู่ที่พัก

พักที่ Beppu Hotel Seifu หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่สาม   ภูเขาไฟอะโสะ - คุมาโมโตะ - ปราสาทคุมาโมโตะ (ชมด้านใน) – ชิมาบาระ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟอะโสะ ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดและยังคุกรุ่นอยู่ใจกลางเกาะคิวชู  ห้อมล้อมด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ทะเลสาบ ป่าไม้ บ่อน้ำพุร้อน เป็นภูเขาไฟที่มีปากปล่องกว้างใหญ่ที่สุดในโลก ( 12 กิโลเมตร) ให้ท่านชมความงามของยอดเขาโดย การนั่งกระเช้าไฟฟ้า (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ซึ่งท่านจะได้ชื่นชมทัศนียภาพที่งดงามจากบริเวณปากปล่องภูเขาไฟ และยังมีโอกาสที่จะเห็นควันไฟพวยพุ่งออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟตลอดเวลา นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองที่มีบรรยากาศความร่มรื่นทางธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญสมัยสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่น ( ค.ศ.1887 ) ยังเป็นเมืองปากประตูอุทยานแห่งชาติอะโสะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟสองลูกคือ ภูเขาไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิวยิว

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านชม ปราสาทคุมาโมโตะ ปราสาทเก่าแก่ที่ยังทรงคุณค่าผ่านกาลเวลาและ ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเคียงข้างกับภูมิภาคคิวชูมากว่า 400 ปี ปราสาทหลังนี้ถูกสร้างขึ้น เมื่อปี 1607 โดยอิเดตะ ฮิเดโนบุ ทำจากไม้แท้ ๆ ทั้งหลัง ส่วนตัวกำแพงทำมาจากหิน เมื่อ ปี 1601-1607 ปราสาทหลังนี้ได้แผ่ขยายอาณาเขตออกไปให้มีความกว้างขวางตระการ ตาออกไป จึงทำให้ตัวปราสาทนั้นมีประตูมากถึง 47 ประตู เป็นประตูใหญ่ 18 ประตูและ ประตูเล็กอีก 29 ประตู ความสวยงามของปราสาทในสภาพเดิมต้องสูญสิ้นไปอันเกิดจาก เหตุอัคคีภัยถึง 2 ครั้ง คือในปี 1877 และ 1960 หลังจากนั้นจึงได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ ครั้งใหญ่ ปราสาทหลังนี้มักถูกเรียกว่า "ปราสาทดำ" ตามสีที่ทาตัวปราสาทไว้  และ ปราสาทคุมาโมโต้ยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 400 ปี การก่อตั้งจังหวัด คุมาโมโต้ เมื่อปี 2007 อีกด้วย     จากนั้นแวะที่ SAKIRA-NO-BABA JOSAIEN โซนร้านค้าที่ออกแบบเป็นเหมือนหมู่บ้าน ในยุคสมัยเอโดะ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับปราสาทคุมาโมโตะ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ ระลึกของเมืองคุมาโมโตะ จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองชิมาบาระ (SHIMABARA) เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงด้านน้ำพุ ร้อนอีกแห่งหนึ่งของภูมิภาคคิวชู

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก  

พักที่ HOTEL IN SHIMABARA (Onsen) หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่สี่    ปราสาทชิมาบาระ - หมู่บ้านซามูไรและเมืองปลาคาร์พ - นางาซากิ -  สวนสันติภาพ - โบสถ์อุราคามิ - สวนโกลเวอร์ - จุดชมวิวเขาอินาสะ

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านชมปราสาทชิมาบาระ (Shimabara Castle) หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "ปราสาทโม ริทะเกะ" และ "ปราสาทโคระอิ" เป็นปราสาทสีขาวสูง 5 ชั้น ตั้งอยู่บนที่ราบระหว่างอ่าวอา ริอะเกะ และภูเขาอุนเซ็น มีคูน้ำกว้าง 30-50 เมตร และลึก 15 เมตร ล้อมรอบตัวปราสาท สูงถึง 33 เมตร และมีกำแพงยาวถึง 3,900 เมตร ปัจจุบัน จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดง ประวัติศาสตร์ในยุคกบฏชิมาบาระ จากนั้นนำท่านสัมผัสกับบรรยากาศย้อนยุคของ หมู่บ้านนักรบโบราณ หรือหมู่บ้านซามูไร ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของปราสาทชิมา บาระ และเนื่องจากเมืองชิมาบาระอุดมไปด้วยแหล่งน้ำใต้ดิน ตามถนนต่างๆ จะมีคูน้ำใส ให้เห็นตลอดทาง ให้ท่านเดินชมความงามของซากุระบริเวณหมู่บ้านพร้อมกับปลาคาร์พ สีสันสวยงาม ว่ายไปมาให้เห็นในคูน้ำอย่างเพลิดเพลิน จนได้ชื่อว่าเป็น "เมืองแห่งปลา คาร์พ" และกลายป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกจุดหนึ่งของเมืองนี้ แวะเยี่ยมชมบ้านชิเมโสะ (SHIMESO HOUSE) บ้านสไตล์ญี่ปุ่นที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชม และสัมผัส กับสวนสวยและบ่อปลาคาร์พที่อยู่ภายในบ้าน

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย  ออกเดินทางสู่เมืองนางาซากิ (NAGASAKI)นำท่านเข้าชม สวนสันติภาพ (Nagasaki Peace Park) ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1955 เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู ที่เมืองนางาซากิ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 1945 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในสวนมี อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่และปฏิมากรรมต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายของสงคราม ติดกับสวนแห่งนี้มี โบสถ์อุราคามิ ที่โดนระเบิดเมื่อครั้งนั้นถล่มจนราบเป็นหน้ากลอง โบสถ์แห่งนี้ได้รับการสร้างใหม่อีกครั้งในภายหลัง แต่ยังคงเก็บส่วนหนึ่งของซากกำแพง เอาไว้เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้น  จากนั้นเดินทางต่อไปยังสวนโกลฟเวอร์ (Glover Garden) เป็นที่ตั้งของคฤหาสถ์หรูของ โทมัส เบลค โกลฟเวอร์ พ่อค้าชาวสก็อตแลนด์ ผู้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาปักหลักอยู่ ที่นี่ในปี 1863 และเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อหน้าประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นในสมัยนั้น บ้านพักหรูแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขามินามิยามาเตะ ที่มองออกไปเห็นเวิ้งอ่าวนางาซากิอัน น่าทึ่ง นับเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น และเปิด ให้นัท่องเที่ยวได้เข้าชมความงาม และผสมผสานกันอย่างลงตัว และสามารถดึงดูด นักท่องเที่ยวได้กว่าสองล้านคนต่อปีเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านชึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาอินาสะ เพื่อชมวิวกลางคืนอันงดงามของเมือง นางาซากิ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 จุดชมวิวกลางคืนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น เลยทีเดียว

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ANA Crowne Plaza Hotel Nagasaki หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า    เก็บสตรอเบอรี่ - HUIS TEN BOSCH (เต็มวัน+ล่องเรือ One Piece) -  ชมงานประดับไฟ KINGDOM OF LIGHT

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  ออกเดินทางสู่ สวนผลไม้ สนุกเพลิดเพลินกับการเก็บและชิมผลไม้สดๆ ในไร่ตลอดทั้งปี โดยในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม จะเป็นฤดูของสตรอเบอรี่ ให้ทานเก็บชิมและ สามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากได้ รวนถึงมีกิจกรรมสอนทำขนมหรือแปรรูปผลไม้ตาม ฤดูกาลอีกด้วยจากนั้นออกเดินทางสู่ หมู่บ้านฮอลแลนด์ HUIS TEN BOSCH เมืองแห่งสวนสนุกซึ่งมีพื้นที่ใหญ่กว่าดิสนีย์แลนด์ 2 เท่า เป็นโปรเจคร่วมกันระหว่างหน่วยงานของประเทศเนเธอร์แลนด์และบริษัทของญี่ปุ่นเพื่อสร้างธีมปาร์คขึ้นเป็นการรำลึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสอง โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับเมืองนางาซากิ

บรรยากาศภายใน HUIS TEN BOSCH เปรียบเสมือนเมืองจำลองที่ยกเอาประเทศฮอลแลนด์และบรรยากาศที่แสนงดงามรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างสไตล์ยุโรปมาไว้ ณ ที่แห่งนี้ นอกจากนั้นท่านจะยังได้ชื่นชมดอกไม้นานาพันธุ์ที่สวยสดงดงามและพร้อมจะบานสะพรั่งต้อนรับนักท่องเที่ยว และยังมี สวนสนุก ที่มีเครื่องเล่นมากมายที่ให้เลือกสรร และรับรองได้เลยว่า สวนสนุกแห่งนี้จะทำให้คุณสนุกจนยากที่จะลืมเลือน อิสระท่านเพลิดเพลินตามอัธยาศัย อิสระทุกท่านสนุกเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิดหรือจะเลือกในกิจกรรมมากมาย ที่ท่านชื่นชอบตามอัธยาศัย

** พิเศษ!!! ให้ทุกท่านได้ล่องเรือโจรสลัดจากการ์ตูนชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นเรื่อง ONE PIECE ซึ่งจะทำให้ทุกท่านได้รู้สึกเหมือนกำลังจะออกผจญภัยเหมือนในการ์ตูนเรื่องนี้ **

ในช่วงเย็นบริเวณ HUIS TEN BOSCH จะมีการประดับไฟสวยงามในชื่อว่า THE KINGDOM OF LIGHT ซึ่งบริเวณทั้งหมดจะถูกประดับประดาด้วยไฟจำนวนมากสว่างไสวนับล้านดวง ให้ทานอิสระเพลิดเพลินกับการเก็บภาพบรรยากาศอันสุดแสนประทับใจกันอย่างเต็มที่

**รับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่น และกิจกรรมต่างๆ ภายในสวนสนุก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL IN HUIS TEN BOSCH AREA หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่หก    ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - สวนโอฮิริ - บริเวณปราสาทฟุกุโอกะ -  ช้อปปิ้งย่านเทนจิน

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองฟุคุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชูเกาะที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย จากนั้นนำท่านเข้าชม ศาลเจ้าดาไซฟุ (DAZAIFU) ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.905 เพื่อถวายแด่พระนักปราชญ์ มิจิซาเนะ สุงาวาระ บุคคลที่ได้ชื่อว่าเฉลียวฉลาดและซื่อสัตย์ที่สุดคนหนึ่ง... เป็นวิหารเก่าแก่และมีผู้คนหลั่งไหลไปสักการะกันอย่างเนืองแน่น รอบบริเวณท่านจะตื่นตากับต้นบ๊วยกว่า 6,000 ต้น ซึ่งไม่สามารถหาชมได้จากที่อื่น จากนั้นนำท่านชมความงามในสวนโอฮิริ (Ohiri Park) สวนแห่งนี้ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติและทะเลสาบขนาดใหญ่ จึงแทบจะเป็นสวรรค์สำหรับนักดูนก นกที่หาดูได้ยากก็มักจะพบที่นี่ สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฟุคุโอกะล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยบนทางเท้ายาวรอบทะเลสาบกว่า 2 กิโลเมตร ท่านจะได้ชื่นชมความงามของสวนสไตล์ญี่ปุ่น จากนั้นเที่ยวชมสวนไมซุรุ (Maizuru Park) หรือบริเวณปราสาทฟุกุโอกะเดิมที่ถูก ทำลายจนเหลือแต่กำแพงและฐานบางส่วน แต่เดิมปราสาทแห่งนี้เคยเป็นปราสาทที่ใหญ่ ที่สุดบน เกาะคิวชู และถูกทำลายลงในสมัปฏิรูปเมจิ ในปัจจุบันสวนแห่งนี้เป็นจุดชม ซากุระยอดนิยมแห่งหนึ่งในเมืองฟุกุโอกะ ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาชมความงามกันอย่างเนือง แน่นทุกปี

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     จากนั้น เดินทางกลับสู่เมืองฟุคุโอกะ อิสระช้อปปิ้ง ย่านเท็นจิน (TENJIN) สนุกสนานกับการเลือกซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เช่น ห้างไดมารุ, ห้างมิทสึโคฉิ, โซลาเรีย พลาซ่า, เท็นจิน คอร์ ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็น สินค้าแบรนด์เนมต่างๆ เสื้อผ้า กระเป๋า นาฬิกา รองเท้า เครื่องสำอาง สินค้าแฟชั่น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์ครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ทั้งหลายหรือเลือกเดินสบายๆในทุกสภาพอากาศ ภายในทางเดินใต้ดินเชื่อมกันระหว่างตึกหลายๆตึก ซึ่งเรียกกันว่า เท็นจิน จิคะไก พร้อมสรรพด้วยสินค้าอันหลากหลายให้ท่านได้เลือกสรร

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL New Otani Hakata หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด         ฟุคุโอกะ – สนามบินฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุคุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

 • 11.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649
 • 15.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพฯ - ฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ  สายการบิน TG

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 3-4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน มีนาคม อากาศหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น YEN ไป


ค่าใช้จ่าย

-ผู้ใหญ่ ท่านละ 72,900  บาท

-เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ท่านละ 70,900  บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

-ค่าวีซ่าท่องเที่ยว ญี่ปุ่น (ยกเลิกแล้ว)

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 10,000 .- บาท

จำนวนที่นั่ง

20 ท่านขึ้นไป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
You are here:Home|Package และ โปรแกรม ท่องเที่ยว จากทราเวิลโปร|ทัวร์ญี่ปุ่น : ญี่ปุ่น | 日本 | Japan|ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 | MAR 2014 : JAPAN SAKURA KYUSHU ทัวร์ญี่ปุ่นคิวชู 7 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : ญี่ปุ่น | 日本 | Japan : ข้อมูลท่องเที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่นและรูปสวยๆจาก ญี่ปุ่น Photo By TravelPro Team.
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล