ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 : APR 2014: WAKAYAMA |ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา วาคายาม่า บิน TG | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อังคาร พฤศจิกายน 24 , 2020
Font Size
   

ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 : APR 2014: WAKAYAMA |ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา วาคายาม่า บิน TG Featured

Rate this item
(3 โหวต)
ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 : APR 2014: WAKAYAMA |ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา วาคายาม่า บิน TG ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 : APR 2014: WAKAYAMA |ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา วาคายาม่า บิน TG Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
Nachi-Waterfall | ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 | APR 2014 (TG) : WAKAYAMA  โอซาก้า นารา วัดโทไดจิ ไหว้พระใหญ่ไดบุตสึแห่งเมืองนารา ชมปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ และ RINKU PREMIUM OUTLET | เส้นทางใหม่เจาะลึกวาคายาม่า พร้อมสัมผัสธรรมชาติอันงดงามของแดนศักดิ์สิทธิ์มรดกโลก 2 แห่งคือ เขาโคยะซันและเขานาจิซัน, ศาลเจ้าหลวงคุมาโนะ ฮองงู, น้ำตกนาจิ, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคุชิโมโตะ, เพลิดเพลินกับการเก็บและชิมผลไม้ตามฤดูกาล | พักหรู 4-5 ดาว ออนเซ็น เต็มอิ่ม 3 คืน | บิน TG

ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 | APR 2014 (TG) : WAKAYAMA  โอซาก้า นารา วัดโทไดจิ ไหว้พระใหญ่ไดบุตสึแห่งเมืองนารา ชมปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ และ RINKU PREMIUM OUTLET | เส้นทางใหม่เจาะลึกวาคายาม่า พร้อมสัมผัสธรรมชาติอันงดงามของแดนศักดิ์สิทธิ์มรดกโลก 2 แห่งคือ เขาโคยะซันและเขานาจิซัน, ศาลเจ้าหลวงคุมาโนะ ฮองงู, น้ำตกนาจิ, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคุชิโมโตะ, เพลิดเพลินกับการเก็บและชิมผลไม้ตามฤดูกาล | พักหรู 4-5 ดาว ออนเซ็น เต็มอิ่ม 3 คืน | เดินทาง 18 - 24 เมษายน 2557 บิน TG

 TravelPro. เที่ยวกับเรา คุ้มค่ากว่า ได้ภาพสวยกว่า

วันเดินทาง
18 - 24 เมษายน 2557
ราคาท่านละ
69,900 .- บาท

รายการเดินทาง

วันแรก     กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ

 • 20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนการขึ้นเครื่อง
 • 23.15 น.  ออกเดินทางสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 (A380)

วันที่สอง   โอซาก้า – วัดโทไดจิ – ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านใน) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

 • 06.25 น. เดินทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อบแล้ว นำท่านขึ้นรถโค้ช เดินทางสู่ วัดโทไดจิ (Todaiji Temple) สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 1286 เป็นวัดที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดของเมืองนาระ โดยจะมีซุ้มประตูนันไดมง (Nandaimon-gate)  มีต้นเสารรองรับน้ำหนักหลังคาที่เก่าแก่และสวยงามถึง 18 ต้น  ด้านข้างมีรูปแกะสลักเป็นรูปยักษ์เฝ้าประตูทางเข้าวัดอยู่ 2 ตนก่อนที่จะถึงวิหารใหญ่ยังมีประตูใหญ่อีกหนึ่งแห่งตั้งขวางบังตัววิหารไว้  ต้องเดิมอ้อมเข้าประตูทางด้านซ้ายมือ  เมื่อเข้าถึงข้างในจะพบวิหารขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า วิหารหลวงพ่อโต (Daibutsuden Hall) วิหารใหญ่โตนี้สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความมีบารมีและบุญญาธิการของจักรพรรดิญี่ปุ่น  เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น   แต่หลังที่เห็นในปัจจุบันนี้เป็นวิหารที่สร้างขึ้นมาใหม่  ในปี พ.ศ.2249 ซึ่งมีขนาดเพียง 2 ใน 3  ของวิหารหลังเดิมที่สร้างมาตั้งแต่ครั้งแรก  แต่ก็ยังคงใหญ่โตกว่าวิหารทุกที่ในประเทศญี่ปุ่น  ศาลาหลังใหญ่นี้เป็นที่ประดิษฐานของรูปหล่อสำริดพระไวโรจนะ หรือที่รู้จักกันว่า พระใหญ่แห่งเมืองนาระ ขนาดความสูงองค์พระ 16 เมตร หนักราว 500 ตัน สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.1295

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม ปราสาทโอซาก้า ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น สร้างขึ้นในปี 1586 โดยโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ใช้แรงงานหลายหมื่นคน จึงใช้เวลาก่อสร้างเพียงสามปีเท่านั้น แต่ทุก 30 ปีให้หลังก็ถูกโทกุงาวะ อิเอยะสุทำลายลง แล้วสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง คูน้ำกับกำแพงที่เป็นของเดิมยังคงสภาพดีอยู่มาก ตัวปราสาทก็ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่จนแล้วเสร็จในปี 1997 ปัจจุบันเป็นป้อมปราการสูงห้าชั้น จำลองแบบจากของเดิม ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาศิลปะวัตถุโบราณหลายชิ้น ทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตระกูลโทโยโทมิและโอซาก้าในอดีตจากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ เป็นย่านช็อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ภายในมีร้านเก่าแก่ขนาดเล็กตั้งปะปนอยู่กับห้างใหญ่ มีสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

พักที่  STAR GATE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม    วาคายาม่า – สวนลูกพลับ – มรดกโลกโคยะซัน –  ศาลเจ้าคุมาโนะ ฮองงู – คัทสึอุระ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดวาคายาม่า (WAKAYAMA) ตั้งอยู่ทางใต้ของภูมิภาคคันไซบนเกาะฮอนชู จังหวัดนึ้อุดมด้วยน้ำและอาหาร ทางเหนือจรดใต้เป็นแนวชายฝั่งทะเลยาวลงมาสุดที่คาบสมุทรคิอิ  หันหน้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิค จึงมีอุณหภูมิที่อบอุ่น ทำให้สามารถปลูกผลไม้ได้ผลดีตลอดทั้งปี  ผลไม้ที่ขึ้นชื่อมากมาย เช่น ส้มแมนดาริน ลูกพลับ ลูกท้อ บลูเบอร์รี่ เมลอน และสตรอเบอร์รี่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ด้านอาหารตามแบบฉบับดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น เช่น ซีอิ๊วญี่ปุ่น และบ๊วย ก็ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ระหว่างทางนำท่านแวะ สวนลูกพลับ (KAKI FARM) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บผลลูกพลับสด ๆ พร้อมทั้งชิมผลลูกพลับรสหวานฉ่ำชื่นใจแบบไม่อั้นจากนั้นนำท่านเดินทางสู่โคยะซัน (KOYASAN) ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของพุทธศาสนานิกายมหายาน ลัทธิชินงอน และที่เป็นที่ตั้งของวัดสำคัญชื่อ คองโงะบูจิ (KONGOBUJI) วัดนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 1,200 ปีก่อน ในอดีตเป็นเส้นทางแสวงบุญแห่งภูมิภาคคันไซ ชาวพุทธญี่ปุ่นจำนวนมากมาเยือนที่นี่ทุกปี และเมื่อเดือนกรกฏาคม ปีค.ศ. 2004 KOYASAN ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ และกลายเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางขึ้นไปเที่ยวชมความงามและแสวงบุญ ซึ่งจะมีวัดที่อำนวยความสะดวกในด้านที่พักอาศัย มากถึง 52 แห่ง พร้อมทั้งนักท่องเที่ยวยังจะได้ลิ้มรสอาหารมังสวิรัติอีกด้วย KOYASAN มีธรรมชาติที่งดงามในทุกฤดูกาล ทั้งใบไม้ผลิ ใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง และวัดโบราณที่สร้างด้วยไม้กลางหิมะที่ขาวโพลนในช่วงฤดูหนาว

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองฮองงู (HONGU) นำท่านเข้าสักการะ ศาลเจ้าคุมาโนะ ฮองงู (KUMANO HONGU TAISHA) หนึ่งในศาลเจ้าของ KUMANOSANZANประกอบด้วยศาลเจ้าใหญ่ KUMANO HAYATAMA และศาลเจ้าใหญ่ KUMANONACHI ที่นี่จึงถือเป็นเสมือนศูนย์กลางของศาลเจ้า KUMANO กว่า 3,000 แห่งทั่วญี่ปุ่นระหว่างทางเดินขึ้นไปเป็นหินในป่าซีดาร์ ท่านจะพบศาลาหลักของศาลเจ้าที่ซึ่งถูกออกแบบมาเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ อิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศอย่างเต็มที่จนถึงเวลานัดหมาย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง คัทสึอุระ (KATSUURA)นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก (พัก 2 คืน ออนเซ็นในถ่ำ ชมวิวทะเล)

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย (ONSEN)

หมายเหตุ อาบน้ำแบบออนเซน (ONSEN) คือ สปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีน้ำพุร้อนธรรมชาติมากกว่า 1,800 แห่งทั่วประเทศ และแต่ละแห่งมีอายุนับพันปีออนเซนส่วนใหญ่จะต่อท่อจากน้ำพุร้อนเข้าไปยังที่พักเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และส่วนที่อยู่กลางแจ้งโดยไม่มีหลังคาปกปิด เรียกว่า "โระเทนบุโร" (ROTENBURO)

ที่พัก URASHIMA RESORT & SPA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่    ชินงู – มรดกโลกคุมาโนะ – วัดเซย์งันโทจิ – น้ำตกนาจิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ เมืองชินงู (SHINGU) เมืองนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ เมืองวาคายาม่านำท่านสู่ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่ง คือ ศาลเจ้าคุมาโนะ ฮายาทามะ (KUMANO HAYATAMA TAISHA) จากนั้น นำท่านเข้าชมสวนโจฟุกุแบบจีน เล่ากันว่าเป็นสถานที่ที่โจฟุกุ เคยมาเยี่ยมเยือนญี่ปุ่น เพื่อเสาะหาอายุวัฒนะ กับเด็กชายหญิง ประมาณ 3,000 คน ตามคำสั่งของจักรพรรดิฉินองค์ที่ 1 เมื่อประมาณ 2,200 ปีก่อน เพื่อเสาะหาเท็นได อุยะกุ (ต้นการบูรชนิดหนึ่ง) แต่อย่างไรก็ตาม โจฟุกุเข้ามาอาศัยอยู่และใช้เวลาที่เหลือของเขาที่นี่ ชาวพื้นเมืองที่นี่ได้สร้างสวนแบบจีนเพื่อเป็นที่ระลึกให้ เมื่อเดินผ่านเข้าประตูเข้าไป ท่านจะได้พบรูปปั้นและศิลาจารึกหน้าหลุมศพของเขา ดังนั้นบ่อน้ำอมตะ และต้น "เท็นได อุยะกุ" จึงเป็นที่รู้จักกันในนามของยาอายุวัฒนะ

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าคุมาโนะ นาจิ (KUMANO NACHI TAISHA) ซึ่งเปรียบเสมือนแดนสวรรค์บนดินที่สมบูรณ์ทั้งธรรมชาติ และเป็นศาสนสถานที่เป็นแหล่งกำเนิดพุทธศาสนาในญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของผู้เดินทางแสวงบุญตามเส้นทางเดินที่สร้างด้วยหินท่ามกลางป่าไม้เขียวขจี ระยะทาง 600 เมตร ขึ้นสู่ประตูศาลเจ้า ระหว่างทางยังมี วัดเซย์งันโทจิ (SEIGANTOJI) และเจดีย์แดงสูง 4 ชั้นที่ถูกสร้างตะหง่านหน้าน้ำตกนาจิสูง 133 เมตรที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น เป็นทัศนียภาพที่งดงามหาชมได้ยากมาก สร้างความประทับใจ และสัมผัสถึงพลังของสายน้ำบริสุทธิ์จากสวรรค์ในแดนคักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ให้แก่ผู้มาเยือนนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก URASHIMA RESORT & SPA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน ออนเซ็นในถ่ำ ชมวิวทะเล)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พักหลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย (ONSEN)

ที่พัก URASHIMA RESORT & SPA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า  พิพิธภัณฑ์ปลาวาฬไทจิ – คุชิโมโตะ – Kushimoto Marine Park – เกาะเองเง็ทสึ – ชิระฮามะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจิ เนื่องจากทำเลตั้งอยู่ในแหล่งที่มีกระแสน้ำอุ่นไหลผ่าน  จึงมักจะมีปลาวาฬมารวมตัวกันอยู่มาก  ซึ่งชาวพื้นเมืองของที่นี่มีอาชีพล่าปลาวาฬมากว่า 700 ปี นำท่านเข้า ชมสวนไทชิคุจิระฮามะ (TAICHI KUJIRA HAMA PARK) พร้อมกับเข้าชมพิพิธภัณฑ์ปลาวาฬที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีโครงกระดูกปลาวาฬของจริง ขนาด 15 เมตร รวมทั้งยังมีแบบจำลองปลาวาฬจัดแสดงให้ชมอีกด้วย   ที่นี่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการแสดงของเหล่าปลาวาฬอันแสนฉลาดและน่ารัก และท่านยังจะได้ชมการแสดงอันน่าตื่นเต้นของปลาโลมาอีกด้วยจากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองคุชิโมโตะ (KUSHIMOTO) นำชมโขดหินฮาชิงุอิ-อิวะ (HASHIGUI-IWA) เป็นศิลปะแห่งโขดหินที่มีรูปร่างแปลกตาเรียงรายคล้ายสะพานอยู่กลางทะเล ซึ่งมีหินเล็กใหญ่มากกว่า 40 ก้อน เรียงเป็นแถวตรงยาวกว่า 850 เมตร

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร รับประทาน

บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ KUSHIMOTO MARINE PARK พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งแรกของญี่ปุ่นที่มีทั้ง AQUARIUM น้ำขนาดใหญ่ 1,250 ตัน ให้คุณได้เพลิดเพลินกับบรรดาปลาและเต่าทะเลมากมาย นำท่านเดินทางสู่ SANDANBEKI กำแพงหน้าผาสูงชัน 50 เมตร ยาวกว่า 2 เมตร หน้าผาที่เกิดจากการกัดเซาะของคลื่นลม เมื่อมองจากด้านบนจะเป็นจุดชมวิวของหน้าผาที่มองเห็นมหาสมุทรแปซิฟิคได้อย่างงดงามเต็มตา  นอกจากนั้นที่นี่ยังมีให้บริการนำนักท่องเที่ยวลงไปใกล้ชิดกับเกลียวคลื่นที่ม้วนตัวอยู่ในถ้ำด้านล่าง โดยเสียค่าเข้าชม เจ้าหน้า ที่จะพาลงลิฟท์ไปด้านล่างของหน้าผา ซึ่งลงไปประมาณ 36 เมตร ท่านจะได้ยินเสียงคลื่นที่มากระทบหินภายในถ้ำที่ดังก้องกังวาน  ในสมัยโบราณเล่าว่า เคยเป็นที่ซ่อนตัวของเรือรบโบราณญี่ปุ่น จะมีการแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงวิถีการใช้ชีวิตของนักรบโบราณในถ้ำ และยังมีศาลเจ้าที่ทำจากสำริดและมีที่ล้างมือ ล้างปากก่อนพบเทพเจ้าเป็นสายน้ำออนเซ็นที่ผุดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นหลังจากนั้นนำท่านชม สถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของวาคายาม่า นั่นก็คือ เกาะเองเง็ทสึ (ENGETSU) เกาะแห่งนี้จะมีช่องตรงกลาง ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลจนเกิดเป็นช่องตรงกลางเมื่อมองไกลๆ จะเหมือนกับแว่นตา และในช่วงยามเย็นเราจะสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกจากช่องตรงกลางของเกาะ ซึ่งถือเป็นสถานที่ที่โรแมนติคที่สุดของเมืองวาคายาม่า อิสระให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศจนถึงเวลานัดหมายจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองชิราฮาม่า (SHIRAHAMA)นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก COGANOI BAY HOTEL SHIRAHAMA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พักหลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย (ONSEN)

ที่พัก COGANOI BAY HOTEL SHIRAHAMA หรือเทียบเท่า

วันที่หก   ตลาดโทเระโทเระ – สวนส้ม – วัดโดโจจิ – โรงงานโชยุ – ปราสาทวาคายาม่า

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ตลาดปลาสด TORETORE MARKET ให้ท่านได้ช้อปปิ้งหาซื้อของฝาก กลับไปฝากคนทางบ้านจากนั้นเดินทางต่อไปยัง ฟาร์มสวนส้มญี่ปุ่น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บผลส้มสดๆ พร้อมทั้งชิมส้มไร้เมล็ดรสหวานฉ่ำชื่นใจแบบไม่อั้นจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดโดโจ (DOJO-JI) วัดเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยประติมากรรมทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมญี่ปุ่น อาทิ เช่น ละครคาบูกิ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชม โรงงานโชยุ จังหวัดวาคายาม่า มีชื่อเสียงเรื่องเครื่องปรุงรสอาหาร  โดยมีโชยุที่มีคุณภาพเยี่ยม และยังคงใช้กรรมวิธีผลิตแบบดั้งเดิม เรียกได้ว่าเป็นต้นตำรับของโชยุขนานแท้ของญี่ปุ่นจากนั้นนำท่าน เข้าชม ปราสาทวาคายาม่า ปราสาทโบราณคู่บ้านคู่เมือง ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1585 โดย TOYOTOMI HIDEYOSHI นักรบไดเมียวผู้พยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรกหลังจากเข้าสมัยเอโดะ ปราสาทนี้ก็ได้ตกเป็นของตระกูล TOKUGAWA ซึ่งเป็นเชื้อสายของโชกุน TOKUGAWA IEYASU ตัวปราสาทดั้งเดิมนั้นถูกทำลายลงด้วยสาเหตุจากฟ้าผ่าทำให้เกิดไฟไหม้เสียหาย และจากการโจมตีของกองทัพสหรัฐฯ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง หอหลักปัจจุบันเป็นของใหม่ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1958

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

ที่พัก STAR GATE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด        อิสระช้อปปิ้งริงคุ เอาท์เล็ท – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ่งของและสัมภาระให้เรียบร้อย) อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ RINKU PREMIUM OUTLET อีกหนึ่งพรีเมี่ยมเอาท์เลตชื่อดังอยู่ในเมืองโอซาก้า ซึ่งมีสินค้าจากดีไซน์เนอร์แบรนด์เนมชื่อดังหลากหลาย เช่น Coach ,Armani Factory Store, Bally, Gap, Nautica, Tag Heuer, Hugo Boss, Lacoste, Edwin, Salvatore Ferragamo, Nike, G-Shock, Timberland, Diesel, Adidas, Citizen, Morgan, Ecco, Tommy Hilfiger, Reebok, ONITSUKA tiger และอื่น ๆ อีกมากมาย ให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าคุณภาพสูง ในราคาโรงงาน โดย OUTLET นี้ยังติดกับห้าง RINKU ที่สามารถข้ามไปซื้อของญี่ปุ่นหรือขนมในซุปเปอร์มาร์เก็ตได้อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อขนมและของฝากอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางกลับ

กลางวัน  รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระ (แจกเป็นคูปองอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาช้อปปิ้งอย่างคุ้มค่า

 • 14.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
 • 17.30 น. เดินทางกลับสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 627
 • 22.30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

*************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพฯ - โอซาก้า- กรุงเทพฯ  สายการบิน TG

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือนมกราคม อากาศหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น YEN ไป


ค่าใช้จ่าย

-ผู้ใหญ่ ท่านละ 69,900  บาท

-เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ท่านละ 67,900  บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

-ค่าวีซ่าท่องเที่ยว ญี่ปุ่น (ยกเลิกแล้ว)

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 10,000 .- บาท

จำนวนที่นั่ง

20 ท่านขึ้นไป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
You are here:Home|Package และ โปรแกรม ท่องเที่ยว จากทราเวิลโปร|ทัวร์ญี่ปุ่น : ญี่ปุ่น | 日本 | Japan|ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 : APR 2014: WAKAYAMA |ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา วาคายาม่า บิน TG

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : ญี่ปุ่น | 日本 | Japan : ข้อมูลท่องเที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่นและรูปสวยๆจาก ญี่ปุ่น Photo By TravelPro Team.
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล