เที่ยวกินดีอยู่ดี !!เนปาล-กาฏมัณฑุ-โพครา 6 วัน 5 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อาทิตย์ เมษายน 22 , 2018
Font Size
   
ผิดพลาด
 • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

เที่ยวกินดีอยู่ดี !!เนปาล-กาฏมัณฑุ-โพครา 6 วัน 5 คืน

Rate this item
(2 โหวต)
IMG_6602

ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ สถูปสวะยัมภูนาถ โปขระ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา ยอดเขามัจฉาปูชเร ยอดเขาซารางก็อต วัดดาบาซินี เจดีย์โพธินาถ ปักตะปุร์ วัดกุมเภสวอร์เมืองปะฏัน พระราชวังหนุมานโธกา ธุลิเขล ยอดเขาเอเวอร์เรส วัดปศุปฏินาถ ระบำเนปาล  

 ** พักสี่ดาวอัพ จุดเด่นเที่ยวครบสามวัง สี่วัด  เดินทางภายในมีบินภายในด้วย**  

 เดินทาง 19 - 24 ตุลาคม 2553 ราคา 48,900 บาท

### เที่ยวเนปาลใน แบบฉบับ ทราเวิลโปร ###  เที่ยวกับเราได้ภาพสวย.

 

วันแรก    กรุงเทพฯ ? สนามบิน สุวรรณภูมิ ? กาฎมัณฑุ ? มหาเจดีย์โพทนาถ ?วัดปศุปตินาถ - ชมโชว์
08.00 น.      พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ H  สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและ
อำนวยความสะดวกในการเดินทาง
10.15 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 319
12.25 น.     เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน  กาฎมัณฑุ  (เวลาของเนปาล ช้ากว่าเมืองไทย 1.15 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศไปสักการะ  ?มหาเจดีย์โพทนาถ? (Bhaudhanath ? The Little Tibet)  สถูปที่ใหญ่ที่สุดของเนปาล มีอาคารบ้านเรือนสีสดใสตั้งอยู่บนวงรอบ องค์สถูปทรงกลมสีขาวใหญ่มีภาพดวงตาเห็นธรรมสีแดง เหลืองและน้ำเงิน และเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวทิเบตที่ใหญ่ที่สุดในเนปาลและเป็นศูนย์กลางศาสนาแบบทิเบตที่เจริญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เยี่ยมชมวัดทิเบตที่งดงาม ช้อปปิ้งร้านค้าของที่ระลึกของชาวเนปาลี ชาวพุทธทิเบตอพยพซึ่งอยู่รอบ ๆ สถูปโพทนาถ   จากนั้นนำท่านชม วัดฮินดู ?ปศุปตินาถ? (PashupatinathTemple- The Great Hindu Temple of the World) หรือ วัดหลังคาทองคำ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญที่สุดของชาวเนปาล พระศิวะได้รับการบูชาสักการะผ่านรูปของศิวลึงค์ในอวตารปางเทพปศุปติ ชมโพธินารถ เมืองเก่าซึ่งเป็นที่ตั้งของสถูปตามศิลปะทิเบต  จุดเด่นของที่นี่จะมีพิธีเผาศพตามลัทธิฮินดูเกิดขึ้นทุกวันริมแม่น้ำบักมาตี (Bagmati) ซึ่งถือเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวชมพูทวีป เถ้ากระดูกจากพิธีเผาถูกโปรยลงสู่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำคงคา พิธีนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ดูวิถีชีวิตของซาดู (โยคีนักพรต นักบวช)           
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พร้อมชม การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองเนปาล ชมการแสดงระบำเนปาลี ดั้งเดิมหลากหลายชุด จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก          
พักที่  AMBASSADOR GARDEN HOME ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง             กาฎมัณฑุ  - โพครา - ล่องเรือชมทะเลสาบเฟวา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นออกเดินทางไปยังโพคราระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตรจากกาฎมัณฑุ  ระหว่างทางชื่นชมกับทัศนียภาพสองข้างทาง
บ่าย รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารออกเดินทางกันต่อ ถึง เมืองโพครา เป็นเมืองแห่งมนต์เสน่ห์อยู่ใน วงล้อมหุบเขา เป็นจุดชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยทางฝั่งตะวันตกได้ใกล้ที่สุด หุบเขาแห่งนี้เป็นสถานที่  ท่องเที่ยวที่สวยงาม นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบเฟวา ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเนปาล ชมวิวทิวทัศน์ของ ยอดเขามัจฉาปูชเร หรือ ยอดเขาหางปลา (Fish Tail)  ที่สูงตระหง่านสูงกว่า 6,977 เมตร ซึ่งยอดเขานี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก    พักที่ TREK-0-TEL HOTELระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม โพครา  ยอดเขาสรังก็อต (Sarangkot) - วัดบินดาบาซินี ? น้ำตกเดวี่ -  กาฐมัณฑุ
04.00น. นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสรังก็อต (Sarangkot)  เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับชม ชมวิวเทือกเขาอันนะปุรณะ(Annapurna) เห็นวิวภูเขาตั้งแต่ยอดของภูเขา Annapura I ? IV และ Annapura South ส่วนอีกยอดที่โดดเด่นคือ ยอดเขาหางปลา (Fish Tail) หรือ Machhapuchhare มีหิมะปกคลุมทั้งปี  โดยเฉพาะยอดเขาอันนะปุรณะ 1 ที่สูงเป็นอันดับ 10 ของโลก ยอดเขาเธาละคิรี ยอดเขามนะสลู และวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงาม ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองโพครา ระหว่างทางแวะ วัดเทพธิดาบินดาบาซินี เทพธิดาอีกหนึ่งองค์ที่ชาวเนปาลให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม  หลังอาหารนำท่านชม น้ำตกเดวี่ น้ำตกแห่งนี้มีความมหัศจรรย์ เพราะตัวน้ำตกทิ้งตัวจากลำธารลงสู่ช่องเขาเบื้องล่างลึกลงไปกว่า 100 เมตร และนำท่านชม ศูนย์อพยพชาวทิเบต ท่านจะได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทิเบตซึ่งอพยพมาทางตอนเหนือของเนปาลในสมัยที่จีนบุกกรุงลาซา นำท่าน
ช้อปปิ้งสินค้าของชาวทิเบต เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ เครื่องประดับชนิดต่างๆ อัญมณี หิน พรม กระเป๋าฯลฯ
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับกาฐมัณฑุ โดยสายการบินภายในประเทศ ถึง กาฐมัณฑุ จากนั้นนำท่านสู่ยอดเขานากาก๊อต เข้าสู่ที่พัก เดินชมพระอาทิตย์ตก ให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร        พักที่  COUNTRY VILLA HOTELระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่  ฉางกุนารายัณ Changu Narayan - บักตะปูร์
07.00 น.     ชื่นชมบรรยากาศอันสวยงามยามเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้นจากระเบียงหน้าห้องพักของทุกท่าน และวิวทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดของเทือกเขาหิมาลัย (หากอากาศดีก็สามารถที่จะมองเห็นยอดเขาที่สูงที่สุดของ เอเวอเรสต์ และยอดเขาทั้ง 5 ยอดของเทือกเขาหิมาลัย  ได้แก่ เอเวอเรสต์, โชยู, มาลาคู, โลดเส, มานาสรู)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม  หลังอาหารนำท่านชม วัดฉางกุนารายัณ (Changu Narayan) ตั้ง อยู่ที่
ปลายสุดของแนวเส้นเขายาวที่ตัดผ่านหุบเขากล่าวกันว่ากษัตริย์หริ ทุตตะ (King Hari Dutta) เป็นผู้สร้างที่นี่ไว้ในปีพ.ศ. 866 มีการตกแต่งประดับประดาด้วยงานแกะสลักฝีมือช่างชั้นสูงและยังเป็นวัดเก่าที่ สุดในหุบเขาอีกด้วย โดยองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนฉางคุ นารายัณไว้เป็นมรดกโลกแล้วเมื่อปีพ.ศ. 2522
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นเริ่มเที่ยวชมที่ต่าง ๆ ของ จัตุรัสเดอร์บาร์ บักตะปูร์ (Baktapur Durbar Square) เป็นอดีตราชธานีของหุบเขาเป็นเมืองที่มีความเจริญเป็นอย่างยิ่ง บนเส้นทางการค้าสู่ทิเบตในสมัยโบราณ เป็นเมืองที่มีความสำคัญไม่แพ้กาฎมัณฑุ รายล้อมไปด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่เลื่องชื่อ ชมพระราชวังโบราณบักตะปูร์ ประตูทองคำ และหน้าต่าง 55 บาน ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ตำหนักเทพตะเลจู (Taleju God House) วัดเนียตะโปลาเป็นศาสนสถานที่สูงที่สุดของเนปาลมีหลังคา 5 ชั้น สระนาคบาศก์ และวัดพระแม่อุมาเทวี เมืองนี้ได้เคยถูกจำลองเป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง ?Little Buddha? และได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็น ?เมืองมรดกโลก (World Heritage City)? ในปี พ.ศ.2522
เย็น           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองปะฏัน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่  GOODWILL HOTELระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า  ปะฏัน ? ( Golden Tenple) ? Patan city ? วัดสวยัมภูนาถ ? ช้อปปิ้ง Thamel
05.00 น.     นำท่านชม วัดคราบาฮ์หรือวัดทอง (Golden Temple) เป็นอารามที่พักทางจิตวิญญาณและทางศาสนาอัน
เก่าแก่ สร้างอุทิศแด่พระราชินีพระองค์หนึ่งในศตวรรษที่ 12 ตัวอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ หลังคาสามตอนทางด้านหน้าตกแต่งอย่างบรรเจิดด้วยทองแดง มีสิงห์คู่อยู่ที่ประตูทางเข้าภายในเป็นที่ประดิษฐานของเทวรูปต่างๆ วัดเงิน  (Silver Temple) และมหาพุทธเจดีย์สถาน (Maha Bhudda Temple)? จำลองมาจากเมืองคยาซึ่งมีพระพุทธรูปปั้นประทับรอบพระเจดีย์กว่าหนึ่งหมื่นองค์และมีอายุร่วมพันปี
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม จัตุรัสเดอบาร์ของปาตัน (Patan Durbar Square)
หรืออีกชื่อว่า ละลิตปูร์(Lalitpur)  เป็นเมืองอันงดงามแห่งนี้อยู่ทางตอนใต้ของกาฐมัณฑุ มีชื่อเสียงด้านทองเหลือง วัดฮินดู  และเทวรูปทางพุทธศาสนา จากนั้นนำชม เมืองปะฎัน เมืองปะฏันสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร โรงแรม  จากนั้นชม?เจดีย์สวยัมภูนาถ?หรือวัดลิง (Syambunath -The
Monkey Temple) เจดีย์ทางพุทธศาสนาอันเลื่องชื่ออายุกว่า 2,500 ปี ถือเป็นศาสนสถานทางพุทธที่เก่าแก่
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่องค์เจดีย์จะมีรูปคิ้วและดวงตาอยู่โดยรอบ องค์สถูปครึ่งทรงกลมสีขาวเป็นสัญลักษณ์แทนธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ปล้องไฉนสีทองอร่าม 13 ชั้นเหนือองค์สถูป เป็นสัญลักษณ์แทนระดับธรรม 13 ชั้นก่อนบรรลุพระนิพพาน รอบ ๆ สถูป ชมการผสมผสานความเชื่อของพุทธและฮินดูที่กลมกลืนกันอย่างงดงาม จากการที่วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงกว่า 500 เมตร เหนือเมืองกาฎมัณฑุ เราสามารถมองเห็นวิวอันสวยงามของเมืองกาฎมัณฑุทั้งเมืองได้
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล (คล้ายกับถนน
ข้าวสารในเมืองไทย) สินค้าที่น่าสนใจ อาทิเช่น โปสการ์ดรูปวิวทิวทัศน์และสถานที่ท่องเที่ยว รองเท้า ผ้าคลุมไหล่ พรม กระเป๋านานาชนิด หมวกไหมพรม เสื้อยืด จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่ AMBASSADOR GARDEN HOME ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก             กาฎมัณฑุ  - จัตุรัสเดอร์บาร์ - กาฎมัณฑุ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านชม ?จัตุรัสเดอร์บาร์ กาฐมาณฑุ? (Kathmandu Durbur Square ? Old Royal Palace) กุมารีบะฮาล เป็นวัดก่ออิฐถือปูนเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง จากกลางศตวรรษที่ 18 มีวัดและอนุเสาวรีย์กว่า 50 แห่งในศาสนาฮินดู หน้าต่างวัดเป็นไม้แกะสลักฝีมือละเอียดมีรูปสิงห์ขนาบสองข้างประตู วัดนารายัณ วังประตูหนุมานโธก้า (Hanuman Dhoka Durbar) ด้านข้างประตูเป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพหนุมาน สร้างขึ้นในปี 1672 ตัวเทพได้รับการเจิมชาดเสียจนเป็นสีแดงเข้มใต้ร่มฉัตร ประตูเข้าตัววังได้รับการทาสีสดใสทางซ้ายของบริเวณทางเข้าคือ เทวรูป นรสิงห์ อวตารปางหนึ่งของพระวิษณุเป็นกึ่งสิงห์กึ่งมนุษย์เพื่อฆ่ายักษ์หิรัญกศิปู ชมบริเวณพระราชวังโบราณของนครกาฐมัณฑุและบริเวณชุมชน ซึ่งเป็นย่านใจกลางของเมือง เที่ยวชมศิลปะสถาปัตยกรรมอันวิจิตรพิสดาร ในบริเวณพระราชวัง ชมเทวะสถานของกุมารี หรือเทพธิดาที่มีชีวิตอยู่คู่บ้านคู่เมือง โดยได้คัดเลือกมาจากบุตรสาวแห่งพุทธตระกูล ?ศากยะวงศ์? ที่สืบทอดมานานกว่า 2,000 ปีโดยไม่ขาดสาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน (บริการอาหารกลางวัน ด้วย Lunch box)
13.30 น.             ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 320
18.15 น.             ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


***** ขอบคุณที่ใช้บริการ *****

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Image Gallery

You are here:Home|Package และ โปรแกรม ท่องเที่ยว จากทราเวิลโปร|เนปาล|เที่ยวกินดีอยู่ดี !!เนปาล-กาฏมัณฑุ-โพครา 6 วัน 5 คืน

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จีนคุณภาพ ปีใหม่ 2561 (New Year 2018, สงกรานต์ 2561) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 870) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2017 : tokyo nikko minakami : 6วัน 4คืน บินTG | สุดพิเศษ ออนเซน 3คืน

ทัวร์คานาสือ 2560 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน บิน CZ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2 วัน (รวมรถเหมาทั้ง 2วัน) |อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 18-25 ต.ค. 2560, 20-27 ต.ค. 2560, 22-29 ต.ค. 2560 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 69,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU AUTUMN 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม เข้าในอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2 วัน | เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์คุณภาพ แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2560 | 19-24 ต.ค. 2560 | 21-26 ต.ค. 2560 | 23-28 ต.ค. 2560 | 24-29 ต.ค. 2560 | ราคาท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้ววันนี้ (แจกDVD ไฟล์ภาพสวยๆ หลังจากจบทริป)

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์คานาสือ กันยายน 2561 (SEP 2018) : ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม อูรุมฉี คานาสือ หมู่บ้านเหอมู่ 10วัน 9คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์คานาสือ กันยายน 2561 | ทัวร์ซินเจียง : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ… • เกาหลี Rail Bike Spring Cherry Blossom 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) เกาหลี Rail Bike Spring Cherry Blossom 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) สนุกสนานกับการปั่น Rail… • ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน การบินไทย (TG) ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน การบินไทย (TG) บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn… • New experience เจาะลึกปักกิ่ง ลิ้มรสไวน์แดง 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทย(TG) New experience เจาะลึกปักกิ่ง ลิ้มรสไวน์แดง 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทย(TG) • ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ล่องเรือชมความงามของพระราชวังฤดูร้อน...… • คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย(TG) คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย(TG) พิชิต ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ชมวัดลามะ... จำลองมาจาก พระราชวังโปตาลากง… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • PHOTO TRIP 2018 ทัวร์จีนคุณภาพ : Photo Trip 2018  “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก “ที่ราบสูงดินแดง” ที่ราบสูงดินแดงครอบคลุมพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของยูนนาน ชม "ทุ่งมัสตาร์ด" ที่โหลวผิง “นาขั้นบันไดหยวนหยาง”… • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์ 2561 VIP พัก 5ดาว 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2561 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล : นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง… • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2561 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย ปีใหม่ 2018 (สงกรานต์ 2561) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล… • ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ 2561 บินTG  พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน ปีใหม่ 2561 : New Year 2018 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 870 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน … • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์เกาหลี ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง