ทัวร์จีน 2556 | PHOTO TRIP 2012 | 2013 : คุนหมิง ตงชวน ฮุ่ยเจ๋อ หยวนหยาง 7 วัน 6 คืน TG | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อังคาร พฤศจิกายน 24 , 2020
Font Size
   

ทัวร์จีน 2556 | PHOTO TRIP 2012 | 2013 : คุนหมิง ตงชวน ฮุ่ยเจ๋อ หยวนหยาง 7 วัน 6 คืน TG Featured

Rate this item
(4 โหวต)
ทริป ตงชวน ฮุ่ยเจ๋อ หยวนหยาง Photo Trip : 2012, 2013 | ทริปถ่ายภาพ : 2555, 2556 | ทัวร์ปีใหม่ | yuanyang-28-012008-0022

ทัวร์จีน 2556 : PhotoTrip ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ บิน TG "ไม่เข้าร้านรัฐบาล" "นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน" | คุนหมิง | ตงชวน | ฮุยเจ๋อ | เจี้ยนสุ่ย | หยวนหยาง 

ชมดินสีแดง ประทับใจกับภาพพระอาทิตย์ขึ้น แวะชมพระอาทิตย์ตกดิน ชม และร่วมถ่ายภาพ วัฒนธรรมของชาวฮานี นาขั้นบันไดหยวนหยาง ตามจุดท่องเที่ยวต่างๆ 

เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป เที่ยวแบบไม่เข้าร้าน เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย 

จำนวนผู้เดินทาง
2 - 3 ท่านขึ้นไป
4 - 5 ท่านขึ้นไป
6 - 7 ท่านขึ้นไป
8 - 10 ท่านขึ้นไป
15 ท่านขึ้นไป
ราคาท่านละ
32,900 .- บาท
31,900 .- บาท
30,900 .- บาท
29,900 .- บาท
28,900 .- บาท (มีหัวหน้าทัวร์)

กำหนดการเดินทาง

วันแรก     กรุงเทพ - คุนหมิง - ฮุ่ยเจ๋อ - เมืองโบราณฮุ่ยเจ๋อ

 • 08.30 น.       พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย ประตู 4 มีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวย ความสะดวกและจัดเอกสารเดินทางให้แก่ท่าน
 • 10.55 น.       ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612 (รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่อง)
 • 14.05 น.       ถึงสนามบินคุนหมิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย

 •  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฮุ่ยเจ๋อ (ใช้เวลาเดินทางถึงประมาณ 3-4 ชม.) ระหว่างทางมีจุดชมวิวต่างๆ ที่สามารถแวะถ่ายภาพได้ ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน คนพื้นเมือง และชาวชนบท ในระหว่างที่เดินทาง จุดไหนสวยเราจะให้ท่านได้ลงไปสัมผัส และดื่มด่ำกับธรรมชาติที่งดงาม และ บันทึกภาพ

  * นำท่านเดินเล่นสัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฮุ่ยเจ๋อ เยี่ยมชมสมาคมเก่าแก่ของเมืองฮุ่ยเจ๋อ ภายในมีลักษณะคล้ายวัด ซึ่งมีโรงงิ้ว ที่ยังคงเก็บรักษาดูแลไว้อย่างดีตั้งแต่ดั้งเดิม มีพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณ์ โบราณยังคงอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ดู และศึกษา

เย็น               รับประทานอาหารค่ำ

 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่โรงแรมฮุ่ยเจ๋อ ระดับ  3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง     ทุ่งหญ้าฮุ่ยเจ๋อ - ตงชวน - ชมพระอาทิตย์ตกที่ดินสีแดง

เช้า              รับประทานอาหารเช้า  

 • จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่ภูเขาหญ้าต้าไห่ สูงจากระดับน้ำทะเลระหว่าง 3570 เมตรถึง 4017 เมตร .ยอดเขาสูงที่สุดคือกู่หนิวไจ้ (ก็คือภูเขาเจี้ยงหยุนน่ง) สูงจากระดับน้ำทะเล 4017.3 เมตร เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ของเทือกเขาอูเหมิ่งซาน,

** กษัตริย์แห่งหนานเจ้า ในสมัยราชวงศ์ถัง ได้กำหนดให้เป็นเทือกเขาแห่งตะวันออก. ทุ่งหญ้าแห่งภูเขาหญ้าต้าไห่มีพื้นที่ 180,000 ไร่ ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ต้นหญ้างอกงามเขียวขจีฝูงแกะราวปุยเมฆ ดอกไม้ภูเขาแต่ละสีกับสายน้ำ และหญ้าสีเขียวขับดุลซึ่งกันและกัน ที่มีชื่อเสียงที่สุด ได้แก่ ต้นดอกกุหลาบพันปีเป็นหมื่นไร่

* ใต้ยอดเขากู่หนิวซึ่งมีหลากหลายพันธุ์ และมีพื้นที่กว้างใหญ่ ฤดูที่ดอกบาน สีสันที่ตัดกันของดอกกุหลาบพันปี ดูแล้วละลานตา ทำให้คนลุ่มหลงจนลืมกลับ ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว มีเมฆหมอกล่องลอยหิมะสีขาว ยอดเขากู่หนิวเดี๋ยวผลุบเดี่ยวโผล่ รูปร่างดูคล้ายกับวัวตัวผู้ กำลังหยอกล้อเล่นทะเลเมฆ ยามดวงอาทิตย์ขึ้น ส่องแสงกระทบเมฆ ถ้าโชคดีคุณจะสามารถมองเห็น สิ่งที่คนในท้องถิ่นเรียกว่า ทิวทัศน์แห่งพุทธิรังสี.

* คนเลี้ยงวัวบนภูเขาหญ้าที่ดูเรียบง่าย เรื่องเล่าที่งดงามซึ่งประทับใจ ผู้คนเป็นขนบธรรมเนียมที่เต็มไปด้วยท่วงทำนอง และเป็นที่ประทับใจของผู้คน ภูเขาหญ้าต้าไห่ ประกอบด้วย ยอดเขา, หญ้า, น้ำ, แสง, ดอกไม้, เมฆ, หิมะ, ถ้ำ, ประกอบเป็นท่วงทำนองที่โดดเด่น ยังมีชื่อเรียกว่า “นิวซีแลนด์” แห่งยูนนาน และต่อเนื่องไป ชมทิวทัศน์ทุ่งหญ้า เยี่ยมชมบ้านคนเลี้ยงปศุสัตว์ เนื่องจากสูงจากระดับน้ำทะเลมาก บนภูเขาทั้งหมดจึงไม่มีต้นไม้ มีเพียงหญ้าต้นเล็กเตี้ยๆ ทิวทัศน์ที่นี่ทำให้ผู้คนสับสนว่า ตัวเองกำลังอยู่ที่ธิเบต หรือบางทีก็อยู่ที่สือฉวี ในภาคเหนือของเสฉวน บนยอดเขามีสถานที่เรียกว่า “กู่หนิวไจ้”

** บ้านพื้นเมืองของที่นี่ ดูไม่เหมือนกับที่มองเห็นจากบนไหล่เขา แล้วก็ไม่ใช่ใช้ก้อนหินก่อเป็นกำแพง ใช้แผ่นหิน ทำเป็นกระเบื้อง แต่กลับใช้ผ้าใบล้อมเป็นกระโจมอย่างเรียบง่าย เหมือนกับบ้านธิเบต ที่พวกเราเห็นบนทุ่งหญ้า ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ความจริงแล้วผู้คนที่นี่ ล้วนเป็นชนกลุ่มน้อยบนที่ราบสูง ที่มีรูปร่างหน้าตา เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น แก้มสองข้างแดงจนออกสีม่วง ริมฝีปากแห้งแตก เส้นผมทำเป็นมวย

บ่าย             รับประทานอาหาร เที่ยง หลังอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตงชวน ชื่นชมวิวทิวทัศน์ริมทางในยูนนานมีชื่อเรียกว่า “ที่ราบสูงดินแดง” ที่ราบสูงดินแดง ครอบคลุมพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของยูนนาน โดยเฉพาะคุนหมิงเป็นเมืองทางตอนเหนือ ที่เห็นได้เด่นชัด เป็นดินแดนบริสุทธิ์

** ที่รู้จักกันในหมู่นักถ่ายรูปชาวจีน ด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย ทำให้มีจุดชมวิวที่มีความ สวยงามอยู่มากมาย และให้บรรยากาศที่ไม่ซ้ำ สามารถถ่ายภาพได้ตั้งแต่รุ่งอรุณ จนเย็นย่ำสนธยา ที่นี่จึงเป็นดินแดนที่นักถ่ายรูป ชาวจีนต่างก็ต้องการมุ่งมา เพื่อให้ได้ภาพที่สวยที่สุด ในช่วงที่สวยที่สุดของปี จนชาวบ้านที่นี่เปิดบ้าน ในชื่อของบ้านนักถ่ายภาพ อยู่ทั่วทั้งขุนเขา  

 • ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น

ค่ำ              รับประทานอาหารเย็น

 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่จุดชมวิว ที่ดินสีแดง ระดับ 3 ดาว (บนเขา)

วันที่สาม     ชมพระอาทิตย์ขึ้น - คุนหมิง - เมืองโบราณกวนตู้

เช้า             รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก มุ่งหน้าชื่นชม และถ่ายภาพดวงอาทิตย์ขึ้น ที่ต่าหม่าข่าน มองหมู่บ้านต่าหม่าข่าน ลงมาจากเนินสูงริมทางหลวง   เป็นทิวทัศน์ท้องทุ่งที่เงียบสงบ ด้านซ้ายมือ สามารถมองเห็นภูเขาหิมะที่อยู่ไกลๆ และแผ่นดินสีแดง ที่อยู่ใกล้พร้อมกับภูเขาลูกเล็กๆ ที่เผยให้เห็นดินสีแดง เบื้องหน้าด้านขวามือ

** สามารถถ่ายภาพเทือกเขาเป็นชั้นๆ พร้อมกับหมอกสีขาวที่ลอยล่อง ดวงอาทิตย์สีแดงลอยอยู่ระหว่างฟ้ากับดิน ทำมุมกับหมู่บ้านบนแผ่นดินสีแดง, ถ่ายภาพควันไฟจากการทำอาหาร ที่ลอยอ้อยอิ่ง งดงามเป็น  ที่สุด

เที่ยง           ทานอาหารกลางวัน นำเดินทางกลับสู่คุนหมิง เดินทางประมาณ 3-4 ชม.  นำท่านสู่เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของนครคุนหมิง ที่เมืองโบราณกวนตู้แห่งนี้เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง รวมทั้งอาหารที่หลากหลาย มีให้เลือกซื้อ และเลือกชมมากมาย อีกทั้งยังเป็นลานอเนกประสงค์ ที่ชาวจีนในนครคุนหมิงจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศ แบบเมืองโบราณ เมืองโบราณกวนตู้ สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนในสมัยก่อน

** โดยส่วนกลางของลานเอนกประสงค ์ได้มีการสร้างเจดีย์แบบธิเบต และส่วนบริเวณด้านหลังของเมืองโบราณกวนตู้ จะเป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้ เป็นเมืองที่สร้างขึ้นมา เพื่อสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน ในคุนหมิงสมัยก่อน ที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ

 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักในเมืองโบราณกันตู้ ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่     เมืองโบราณเจี้ยนสุ่ย - บ้านตระกูลจู - วัดขงจื้อ - โชว์พื้นเมือง

เช้า             รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก  นำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณเจี้ยนสุ่ย เมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปี เคยเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของยูนนนาน และได้ชื่อว่าเป็นเมืองมีชื่อเสียงด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันดับ 3 ของจีน  

 • จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ สวนดอกไม้แห่งบ้านตระกูลจู ที่มีขนาดใหญ่และมีจุดเด่น แห่งเขตเตียนหนาน ซึ่งเป็น  บ้านที่บิดาของจูกว่างฝู , จูเฉิงจางซึ่งเป็นคนเจี้ยนสุ่ย สร้างในสมัยราชวงศ์ชิง ก่อนและหลังปี ค.ศ.1905 . แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1911  เป็นที่รวมของศาลบรรพบุรุษ ที่พักอาศัยและสวนส่วนตัว อยู่ในบริเวณเดียวกัน สถาปัตยกรรมมีท่วงทำนองที่สง่างาม

บ่าย            รับประทานอาหาร จากนั้นนำท่านไปยัง วัดขงจื้อ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุด 1 ใน 3 ของจีน มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเล็กๆ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.478 หรือประมาณ 1 ปี ภายหลังการถึงแก่กรรมของขงจื้อ ภายในจะมี ศาลาชุยเหวิน ที่ทำด้วยไม้ทั้งหลัง

* เป็นศาลา 3 ชั้น สูง 23 เมตร ภายในศาลายังมีภาพแกะสลักบนแผ่นหิน แสดงเรื่องราวศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างจากสมัยศตวรรษที่ 11 ถัดไปเป็นที่เก็บรักษา หลักศิลาจารึก 13 ศาลา

 • หลังจากนั้นชื่นชมการแสดงเต้นรำของชนเผ่าพื้นเมืองชื่อว่า ( ทำนองเล็กแห่งเจี้ยนสุ่ย )

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ

 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่เมืองโบราณเจี้ยนส่วย  ระดับ 3 ดาว

วันที่ห้า     บ่อน้ำต้าป่านจิ่ง - หยวนหยาง - พระอาทิตย์ตกที่เหล่าหู่จุ่ย (ปากเสือโคร่ง)

เช้า             รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านชมบ่อน้ำโบราณซีเหมินสุ่ย  หรือบ่อน้ำต้าป่านจิ่ง  บ่อน้ำที่มีความบริสุทธิ์  ปราศจากสารเจือปน  ไม่มีกำมะถัน  ซึ่งน้ำที่นี่ใช้ทำเต้าหูได้ดีมาก  จนเลื่องลือถึงความอร่อยมาก  โดยปกติการทำเต้าหู้ทั่วไป จะต้องใส่สารประกอบบางอย่างเข้าไป  เพื่อให้เต้าหู้แข็งตัว  แต่เมื่อใช้น้ำ ที่ทำ้ไม่ต้องใช้สารดังกล่าวเลย ซึ่งเต้าหู้ที่ได้ จะแข็งตัวได้เอง และมีรสชาติอร่อยไร้ที่ติ  

* ภายในเมือง จะมีร้านทำน้ำเต้าหู้ชื่อดังที่สุดในเมืองจีนตั้งอยู่  และมีการนำน้ำจากบ่อนี้ ไปชงชาซึ้งให้รสชาติหอมหวานที่สุด  ถึงขนาดชาวบ้านหาบ่อน้ำไปตั้งขายตามสถานที่ต่างๆ ภายในเมือง

บ่าย            รับประทานอาหารเที่ยง นำท่านเดินทางสู่หยวนหยาง ระยะทางประมาณ 100 กว่าก.ม., ทางรถยนต์ 3 ช.ม.   จนมาถึงจุดชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ตก เหล่าหู่จุ่ย แห่งนาขั้นบันไดหยวนหยาง, ชื่นชมและถ่ายภาพดวงอาทิตย์ตก. ยืนอยู่จุดสูงสุดของเหล่าหู่จุ่ย มองลงมาที่นาขั้นบันไดเหมิ่งผิ่น.

** ลักษณะนาขั้นบันไดเหมิ่งผิ่น เหมือนดอกไม้สีขาวขนาดใหญ่เบ่งบาน, มีลักษณะพิเศษแตกต่างกัน 3000 กว่าไร่, ราวกับงูเป็นหมื่นตัวขดกันเป็นรูปเกสรดอกไม้ , เมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องกระทบดูราวกับระลอกคลื่น ซึ่งเกิดจากงูเป็นหมื่นตัว, แต่งเติมด้วยห้างนากว่าร้อยหลัง, ดูราวกับเรือลำเล็กลอยอยู่ ทำให้คนรู้สึกประหลาดใจเป็นที่สุด. จนถูกนักถ่ายภาพเรียกว่าเป็น ทิวทัศน์นาขั้นบันได ที่สง่างามที่สุดในโลก และถูกนิตยสารฝรั่งเศสจัดให้เป็น สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดที่ถูกค้นพบใหม่ในปี 1993.

ค่ำ             รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่  ใกล้ๆจุดชมวิวนาขั้นบันไต  ระดับ 3 ดาว

วันที่หก    พระอาทิตย์ขึ้นตัวอี่ชู่ - ตลาดชนเผ่าฮานี - นาขั้นบันได - หมู่บ้านชาวฮานี - เจี้ยนสุ่ย

เช้า             รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก  ชมและถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นนาขั้นบันไดตัวอีซุ่มีเขตที่ติดภูเขาใหญ่ 3 ด้าน ด้านหนึ่งตกลงสู่หุบเขา ดูเหมือนอ่าวขนาดใหญ่ มีหมู่บ้านตั้งอยู่รอบภูเขาทั้ง 3 ด้านมากมายนับไม่ถ้วน เป็นหลังๆ เหมือนดอกเห็ดและเรือใบ พื้นที่นาขั้นบันไดกว่า 6000 ไร่ เรียงเป็นแนวนอนจากตะวันออกสู่ตะวันตก

* เมื่อมองจากภูเขาบนที่สูง หลังหมู่บ้านเขาหญ้าเหลือง ราวกับม้าพุ่งทะยานและงูยาวโลดเต้น นาขั้นบันไดส่วนบนดูราวกับงูนับหมื่นตัว เลื้อยไปมา นากว่าหกพันไร่มีแหล่งน้ำบริบูรณ์ อ่าวใหญ่ดอกไม้ขาว ดูเหมือนน้ำตกพวยพุ่งออกมา สง่างามหาใดเปรียบ ที่นี่ใน 1 ปีมีทะเลเมฆปกคลุม 2 ร้อยกว่าวัน ทะเลเมฆหยุดอยู่ที่อ่าวใหญ่ไม่ยอมพัดไป ลอยไปมาทางตะวันออกและตะวันตก เดี๋ยวลอยขึ้นลอยลง ครู่หนึ่งก็หายไป ครู่หนึ่งก็ลอยขึ้นเทียมฟ้า เดี๋ยวก็ลอยลงมาปกคลุมนาขั้นบันได และหมู่บ้านเป็นชั้นๆ ครั้นแล้วก็ลอยลงมา เผยให้เห็นนาขั้นบันไดเป็นชั้นๆ และหมู่บ้านราวกับท้องฟ้า พลิกกลับด้าน เป็นจุดถ่ายภาพทะเลเมฆ นาขั้นบันได และหมู่บ้านที่ดีที่สุด หลังจากถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว ก็เป็นกิจกรรมอิสระ สามารถเดินตามถนนเล็กๆ ไปสู่นาขั้นบันได และสัมผัสขนบประเพณีพื้นเมืองของชนเผ่า ฮาหนี ในหมู่บ้านได้  ให้ท่าน อิสระช้อปปิ้ง ซื้อของฝาก ที่ตลาดชนเผ่าฮานี

บ่าย            รับประทานอาหาร มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านชาวฮานี ถ่ายภาพนาขั้นบันไดริมทางสัมผัสสถาปัตยกรรม ขนบประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวเผ่าฮานี มาถึงจุดชมวิวป้าต๋าที่โรงงานชาหมู่บ้านหมาลี่เพื่อ ชมนาขั้นบันได ซึ่งอยู่ตรงหน้ากว่าหมื่นไร่ ดูราวกับทะเลผืนใหญ่,

** เกิดเป็นระลอกคลื่นพัดมาอยู่ตรงหน้า ทิวทัศน์สง่างามอย่างยิ่งทุกวันหลังสี่โมง, ระลอกคลื่นสีขาวจะพัดสู่ทิศตะวันตก, ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพู สีแดง ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นสีชมพู, สีขาว เป็นสถานที่ชื่นชม และถ่ายภาพนาขั้นบันได ที่เปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาที่ดีที่สุด

ค่ำ             รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่เมืองโบราณเจี้ยนสุ่ย ระดับ 3 ดาว

วันที่เจ็ด    เจี้ยนสุ่ย - คุนหมิง - กรุงเทพฯ

เช้า             รับประทานอาหาร จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับสู่คุนหมิง  ชื่นชมทิวทัศน์ตลอดทาง รถวิ่ง 3 ชั่วโมง รับประกันความสะดวกสบายในการ  เดินทางโดยรถวิ่งขึ้นทางด่วน

เที่ยง           รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร (อาหารสมุนไพร)

 • จากนั้นได้เวลานำท่านสู่สนามบิน
 • 15.20 น.        ออกเดินทางจากนครคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
 • 16.35 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

******************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- คุนหมิง -กรุงเทพฯ
สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 3 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน (เนื่องจากทริปนี้เป็นทริปเที่ยวชนบท โรงแรมตามเส้นทางจะไม่มีระดับ 4 ดาว แต่ทางบริษัทฯ จะหาโรงแรมดีที่สุดค่ะ)

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม อาจจะเจอฝน

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ - บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ -  บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ - บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม - บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/
You are here:Home|Package และ โปรแกรม ท่องเที่ยว จากทราเวิลโปร|ทริปถ่ายภาพ|ทัวร์จีน 2556 | PHOTO TRIP 2012 | 2013 : คุนหมิง ตงชวน ฮุ่ยเจ๋อ หยวนหยาง 7 วัน 6 คืน TG

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล