ทัวร์คานาสือ 2562 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน

ทัวร์คานาสือ 2562 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี (คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน

พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2562 | 16-25, 18-27 กันยายน 2562  บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 926) เปิดจองแล้วค่ะ

วันที่เดินทาง
18-27 กันยายน 2562
ราคาต่อท่าน

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ถูกเวลา สนุกสนานคุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย
 

 

 

ทุกกรุ๊ปเดินทางพร้อม T/L ที่เป็นช่างภาพ ซึ่งจะคอยดูแล ความเรียบร้อย อำนวยความสะดวก และถ่ายรูปให้ทุกท่านในระหว่างท่องเที่ยว (แจกDVD ไฟล์ภาพสวยๆ หลังจากจบทริป) มาตรฐาน ทราเวิลโปร

กำหนดการเดินทาง

ไฟล์โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์คานาสือ กันยายน 2562 Click เพื่อดูไฟล์ pdf

 

วันแรก (1) กรุงเทพฯ-กวางเจา CZ362 (08.40-12.25)-อูรูมู่ฉี CZ6888 (15.50-21.25)

 

 • 06.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
 • 08.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) เที่ยวบินที่ CZ 362
 • 12.25 น. ถึงสนามบินไป่หวิน(กวางเจา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร
 • 15.50 น. เดินทางต่อไปยัง เมืองอูรูมฉี (มณฑลซินเจียง)โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ6888
 • 21.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองอูรูมูฉี เขตปกครองตนเองซินเจียง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก YING DU HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง (2) อูรูมู่ฉี(อุรุมชี) - ทะเลสาบเทียนฉือ (รวมรถราง+ล่องเรือ) - เค่อลามาอี้-สวนน้ำพุเก้ามังกร

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางไปล่องเรือทะเลสาปเทียนฉือ หรือ (สระสวรรค์) ตั้งอยู่บนยอดเขาเฝ๋อเก๋อต๋ง ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,000 เมตร เชื่อกันว่าเป็นประตูสวรรค์ก่อนถึงสระสวรรค์ มีสระเล็กๆ ซึ่งเป็นที่ล้างเท้าของเจ้าแม่เทียนหมู่เหนียงก่อนกลับขึ้นไปบนสวรรค์ ส่วนสระสวรรค์ คือ ที่อาบน้ำและบางครั้งก็ใช้เป็นกระจกส่องหน้า ทะเลสาปเทียนฉือมีพื้นที่ 5 ตารางกิโลเมตร ลึกที่สุด 10 กิโลเมตร น้ำใสผิวเรียบเพราะอยู่ระหว่างภูเขาไม่ค่อยมีลม น้ำที่ได้เป็นน้ำที่ละลายมาจากหิมะ ชมทิวทัศน์อันงดงามล้อมรอบด้วยยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวบริสุทธิ์ (รวมค่ารถแบตตารีและค่าเรือแล้ว)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำเดินทางสู่เมืองเคอลามาอี หรือคาลาเมย์ Karamay ที่ร่ำรวยขึ้นมาด้วยแท่นขุดเจาะน้ำมันดิบอันมหาศาลกระจัดกระจายอยู่กลางผืนทะเลทรายอันแสนเวิ้งว้างและเปล่าเปลี่ยว ทางตะวันตกของแอ่ง ที่ราบจุนการ์ คำว่า ìคาลาเมย์î เป็นภาษาเหวยหวูเอ่อร์ หมายถึง ìน้ำมันสีดำî นับจากปี ค.ศ.1955 เป็นต้นมาได้มีการขุดน้ำมันดิบจากทุ่งแห่งนี้ขึ้นมา 30 ปีต่อมาท้องทุ่งทะเลทรายคาลาเมย์จึงกลายเป็นเมืองอันทันสมัยเพรียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทุกสรรพสิ่งที่เนรมิตขึ้นได้ รวมทั้งคลองส่งน้ำดิบที่ผันผ่านกลางทะเลทรายมาจากแม่น้ำคาเอ่อฉีสืออันเป็นผลมาจากรายได้น้ำมันดิบที่ถูกขุดเจาะขึ้นมาถึงไม่ต่ำกว่า 6.32 ล้านตันต่อปี

นำท่านชมสวนน้ำพุเก้ามังกรเค่อลามาอี้ น้ำพุเก้ามังกรเป็นต้นกำเนิดของสายแม่น้ำเค่อลามาอี้ มีความสูง 8 เมตร กว้าง 10 เมตร สร้างโดยมนุษย์ ตรงกลางมีหัวมังกรใหญ่สุดหัวหนึ่ง ทั้งสองข้างมีหัวมังกรสี่หัวตั้งอยู่ มีน้ำพ่นออกจากปากมังกร เลยสร้างเป็นวิวน้ำตกใหญ่ ด้านบนแอ่งน้ำมีสะพานโค้งเล็กๆ สองแห่งที่เชื่อมต่อเกาะที่อยูตรงกลางแอ่งน้ำ เป็นทางอยู่ตรงกลางแอ่งน้ำใหญ่ข้างๆ แอ่งน้ำเป็นสวนดอกไม้ มีทั้งดอกกุหลาบ ดอกเบญจมาศ และทุ่งหยาเล็กๆ ทำให้เก้ามังกรมีชิวิตชีวา มีภัตตคารโบราณแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนเขื่อนมีเนื้อที่ 600 ตารางเมตร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักที่ BODA YINDU HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม (3) เค่อลามาอี้ (เคอลาหม่ายี) - ภูเขาน้ำมันดำ - เมืองผีอู่เอ้อ (รวมรถไฟขบวนเล็ก) - ปู้เอ่อจิ้น - อู๋ไฉ่ทาน

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชมเฮยโหยวซาน หรือ ภูเขาน้ำมันสีดำ จุดเริ่มพบน้ำมันดิบครั้งแรกของเมืองเค่อลามาอี้ ซึ่งทุกวันนี้บ่อน้ำมันบนภูเขาแห่งนี้ยังคงผุดพรายน้ำมันดิบสีดำข้นขึ้นมาอย่างมิหยุดหย่อน นำท่านเข้าสู่สวนภูเขาน้ำมันมังกรดำ ให้ท่านได้ชมความอลังการอันยิ่งใหญ่ตระการตาของทุ่งภูเขาน้ำมันนับสิบนับร้อยลูกเรียงรายกันจนคนท้องถิ่นบริเวณนี้ว่า ภูเขามังกรดำ เป็นแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีนถือเป็นแหล่งเงินแหล่งทอง

จากนั้นเดินทางสู่เมืองผีอู่เอ้อ หรือเรียกว่าแพะเมืองผี ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสทิวทัศน์ในแบบทะเลทรายโกบี หรือ ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า ทะเลทรายเกอบี่ทา (เป็นรูปแบทะเลทรายแบบผสมผสาน เม็ดทรายและกรวดหยาบตลอดแนวเส้นทางสุดลูกหูลูกตา นับเป็นความแปลกอย่างหนึ่งในเส้นทางนี้) สำหรับการเที่ยวในเมืองผีอู้เอ้อเราจะใช้รถไฟฟ้าซึ่งตกแต่งและดัดแปลงมาใช้ในการท่องเที่ยวนำมาต่อเป็นขบวนคล้ายรถไฟเพื่อสะดวกในการท่องเที่ยว

เมืองผีอู้เอ้อ มีลักษณะเป็นดินและหินทรายที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสลมทำให้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆ เปรียบเสมือนดินแดนพิศวงในนิยายและจะมีเสียงแปลกๆ เมื่อมีสายลมผ่านแนวหินทรายจึงเป็นที่มาของชื่อเมืองผี เพราะคนท้องถิ่นจะได้ยินเสียกระซิบจากสายลม ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ปู้เอ่อจิน ลัดเลาะสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์เท้ากีบคาลาไมลี่ หากโชคดีสามารถเห็นลาป่าหรือแพะเหลืองและพวกสัตว์หายาก ถึงปู้เอ่อจิ้นช่วงเย็นๆ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำชมอู๋ไฉ่ทาน (ชายหาดห้าสี) ที่หินแต่ละก้อนเป็นหลากสีสันดูคล้ายอัญมณีอย่างน่าอัศจรรย์ใจเมื่อท่านได้เดินอยู่ท่ามกลางเหล่าภูเขาจะรู้สึกเหมือนได้อยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยาย ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเราให้เวลาแก่ทุกท่านเต็มที่ อยู่จนกระทั่งท่านสามารถถ่ายภาพในช่วงพระอาทิตย์ตกเพื่อเก็บแสงสุดท้าย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

หมายเหตุ การไปถ่ายภาพที่อู๋ไฉ่ทาน ถือเป็นไฮไลท์ที่จะต้องถ่ายภาพช่วงเย็นก่อนพระอาทิตย์ตก แต่ในช่วงเดือนนั้นพระอาทิตย์จะตกประมาณ 3 ทุ่ม ดังนั้นจึงนำท่านทานอาหารเย็นก่อนออกไปถ่ายภาพ แต่รายการสามารถสลับกันได้ตามความเหมาะสม

 

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักที่ SUTONG HOLIDAY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่ (4) ปู้เอ่อจิ้น (ปู้เอ่อจิน) - หมู่บ้านเหอมู่ (รวมรถราง) - จุดชมวิว - คานาสือ

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางไปเหอมู่ (ประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ระหว่างเส้นทางนี้ ท่านจะเพลิดเพลินกับวิวทัศน์ระหว่างทางไปตลอดเส้นทาง และระหว่างทางนี้ จะมีจุดจอดรถเพื่อถ่ายภาพวิว ก่อนที่จะถึงตัวอุทยาน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านเหอมู่ และขึ้นสู่จุดชมวิว หมู่บ้านนี้ในอดีตทหารพลัดถิ่นของเจงกีสข่าน ซึ่งเล่ากันว่า ในสมัยที่เจงกีสข่านแผ่ขยายอาณาเขตสู่ตะวันตกได้มีทหารกลุ่มหนึ่งที่บาดเจ็บในสงคราม ไม่สามารถร่วมรบต่อได้ก็มาสร้างหมู่บ้านขึ้นและอยู่พักรักษาตัวก่อนจะมาเป็นหมู่บ้านในปัจจุปันนี้ วิวบรรยากาศของหมู่บ้านเหอมู่ สวยงาม บริสุทธิ์ วิถีชีวติเป็นแบบกสิกรรม และปศุสัตว์ ชาวบ้านใช้ชีวิตเรียบง่าย ทำฟาร์วัว และขี่ม้า รวมถึงหาของป่าเพื่อนำออกมาขายให้แก่นักท่องเที่ยว บริเวณหมู่บ้านเหอมู่มีป่าสนดึกดำบรรพ์และต้นหยางสีทอง ลำธารสายหลักที่ผ่านกลางหมู่บ้านเป็นสำธารที่เกิดจาก หิมะที่ละลายมาจากภูเขาหิมะเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบเที่ยวธรรมชาติเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีการใช้ชีวิตเรียบง่ายที่หมู่บ้านแห่งนี้มีมุมที่ถ่ายภาพสวยๆ เยอะมาก ท่านที่ไปมาแล้วยกให้เป็นจุดที่ห้ามพลาด ถึงเวลานำท่านไปยัง คานาสือ แวะถ่ายรูประหว่างทาง (เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักที่ HONG FU RESORT ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า (5) อุทยานคานาสือ - ทะเลสาบมังกรหลับ - ทะเลสาบวงพระจันทร์ - ศาลาชมปลา - ทะเลสาบเทวดา - ล่องเรือทะเลสาบคานาสือ - ธารน้ำ 5 สี

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่อุทยานคานาสือ ชมทะเลสาบมังกรหลับ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้จะมีเกาะอยู่ตรงกลางของทะเลสาบดูคล้ายกับสันหลังของมังกร และเป็นวิวทิวทัศน์มหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงอีกจุดหนึ่งในอุทยานคานาสือนี้ นำชมทะเลสาบวงพระจันทร์ที่มีตำนานเล่าขานว่าเป็นทะเลสาบที่มีรอยเท้าของเจงกิสข่านเป็นรอยเท้าก่อนที่เขาจะเดินทางขึ้นสู่สรวงสวรรค์ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้จะมีหลากสีและสีของน้ำนั้นเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิกับลักษณะของท้องฟ้าในยามนั้น ถ้าท้องฟ้ามีลักษณะครึ้มสีของทะเลสาบแห่งนี้จะมีสีฟ้าครามและในคราวที่ท้องฟ้าแจ่มใสนั้นลักษณะของน้ำจะมีสีฟ้าใส แต่ความน่าอัศจรรย์ของทะเลสาบนี้จะอยู่ที่เมื่อทะเลสาบแห่งนี้ แบ่งเป็น 2 สีในเวลาเดียวกัน

จากนั้นนำท่านสู่จุดชมวิวศาลาชมปลา ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของทะเลสาบกลางหุบเขา ถ้าโชคดีจะได้เห็นปลาแดงขนาดใหญ่ (หงหวี) ที่มีความยาวประมาณ 8-12 เมตร ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของทะเลสาบแห่งนี้เลยทีเดียว ระหว่างทางท่านจะผ่านแม่น้ำเคอเอ๋อฉี่ซื่อเห่อเป็นแม่น้ำแห่งเดียวที่ไหลสู่ทะเลขั้วโลกเหนือ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือศูนย์อาหารในตัวอุทยาน

จากนั้นเดินทางต่อสู่ทะเลสาบเทวดา เป็นทะสาบที่มีจุดเด่นอยู่ที่ความใสของน้ำและภูเขาที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหลังทะเลสาบแห่งนี้ และชมธารน้ำห้าสีเป็นธารน้ำที่อยู่ท่ามกลางหินสีทองริมลำธารพร้อมทั้งโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ตลอดแนวของธารน้ำที่มีความยาวไกลสุดสายตา เมื่อยามที่แสงอาทิตย์ต้องลำธารความมหัศจรรย์ของธารน้ำแห่งนี้จะปรากฏสู่สายตาของทุกท่าน

จากนั้นนำท่านล่องเรือทะเลสาบคานาสือ ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยภูเขาที่ประดับด้วยหมู่แมกไม้ ที่ผลัดเปลี่ยนสีตามฤดูกาล เป็นทะเลสาบที่ขนานนามว่า ทะเลสาบแห่งเทพนิยาย ท่านจะได้สัมผัสกับกลิ่นอายความบริสุทธิ์ของธรรมชาติรอบกาย

นำท่านเดินชมชมธารน้ำห้าสี เป็นธารน้ำที่อยู่ท่ามกลางหินสีทองริมลำธาร พร้อมทั้งโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ตลอดแนวของธารน้ำที่มีความยาวไกลสุดสายตา เมื่อยามที่แสงอาทิตย์ต้องลำธารความมหัศจรรย์ของธารน้ำแห่งนี้จะปรากฏสู่สายตาของทุกท่าน สมควรแก่เวลานำท่าน ออกจากอุทยานคานาส

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักที่ HONG FU RESORT ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก (6) คานาสือ - ตลาดผลไม้ ปู้เอ่อจิ้น - ขุยถุน (630 กิโลเมตร)

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับไปยังอำเภอปู้เอ่อจิ้น (ประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางไปสัมผัสความเป็นอยู่ของชาวบ้านในตลาดปู้เอ่อจิ้น และมีเวลาให้ท่านได้ลองชิมผลไม้สดๆ หรือ เดินเล่นในตลาดผลไม้ ตลาดพื้นเมืองที่นั่น เพื่อเปลี่ยนอิริยาบท

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองเมืองขุยถุน ระหว่างทางผ่านชมไร่นาน้ำมัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักที่ YI JIANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด (7) ทูรูฟาน - ผ่านชมโรงงานผลิตไฟฟ้า - บ่อน้ำคานเอ๋อจิ่ง - ซากเมืองโบราณเจียวเหอ

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านไปยังเมืองทูรูฟาน ระหว่างทางผ่านชมโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังลม ที่เมืองต้าปั่นเฉิน (ประมาณ 3 ชั่วโมง) ถึงทูรูฟาน เมืองที่คิดว่ามี 3 ที่สุดในเขตซินเกียง (1. ต่ำที่สุดในจีน ต่ำจากระดับน้ำทะเล 154.43 เมตร 2. ร้อนและแห้งที่สุดในจีน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส เคยร้อนสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซียส 3. ลมแรงสุด จึงมีโรงงานไฟฟ้าพลังลมหลายแห่ง)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม ระบบชลประทานคานเอ๋อจิ่ง ซึ่งเป็นระบบชลประทานใต้ดินที่สำคัญของซินเกียง โดยการกักเก็บน้ำที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาที่ไหลลงมายังพื้นที่ด้านล่างด้วยการขุดเจาะเป็นอุโมงค์ใต้ดิน เชื่อมกันเป็นระยะยาวไปตามหมู่บ้านต่างๆ การขุดอุโมงค์นี้เพื่อป้องกันมิให้น้ำระเหยไปหมด ซึ่งได้ผลดีทีเดียว

นำท่านไปชมเมืองโบราณ ìเจียวเหอกู่เฉินî ที่มีอายุเก่าแก่กว่าเมืองโบราณเกาชางประมาณ 100 ปี เคยเป็นเมืองหลวงในยุคอาณาจักร CHESHI ถูกทำลายโดยสงคราม 40 ปี หลังสิ้นศตวรรษที่ 13

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักที่ SHUANG CHENG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่แปด (8) สวนองุ่นผู่เถาโกว - ภูเขาเปลวไฟ - ถ้ำพระ 1,000 องค์ - ทูรูฟาน -อ.ซ่านซ่าน - ทะเลทรายทากลามากัน

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านไปชมสวนองุ่น ìผู่เถาโกวî เมืองทูรูฟานเป็นเมืองผลไม้ที่ลือชื่อของมณฑลซินเกียง มีทั้งองุ่น ลูกท้อ แอพริคอท แตงฮามี โดยเฉพาะองุ่นเป็นผลไม้ที่ปลูกมากที่สุด ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะองุ่นอบแห้งเป็นที่รู้จักดีในท้องตลาดมานาน ช่วงที่มีผลไม้มากที่สุดคือในระหว่างเดือน ก.ค.-ส.ค. ในช่วงดังกล่าวจะมีงานเทศกาลองุ่นเป็นงานประจำปี

จากนั้นนำท่านไปชม ฝอเยี่ยนซาน หรือ ภูเขาเปลวไฟ ซึ่งเป็นสถานที่ที่กล่าวถึงในนวนิยายไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปยืมพัดกายสิทธิ์จากองค์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ เพื่อให้พระถังซำจั๋งได้เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียต่อ ภูเขาเปลวไฟมีลักษณะเป็นเขาหินสีอิฐแดงทั้งลูก ไม่มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเลย มองแต่ไกลจะเห็นเป็นสีเพลิงคล้ายไฟกำลังลุกไหม้

จากนั้นนำท่านชม ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ซึ่งเป็นมรดกโลกของจีนโบราณที่มีชื่อในวงการศิลปกรรมโลก ประกอบด้วยถ้ำน้อยใหญ่กว่า 490 ถ้ำ เจาะตามผนังเขา มีภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก เฉพาะที่เขียนด้วยสีอย่างงดงามตระการตามีมากถึง 45,000 ตารางเมตร ชมรูปปั้น 2,000 องค์ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน ชมภาพบนกำแพงที่แกะสลักเป็นรูปหุ่น 500 กว่าตัวที่มีชื่อเสียงและได้รับการดูแลรักษาอย่างดีตลอดมา

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่อำเภอซ่านซ่าน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ทะเลทรายทากลามากัน (ทะเลทรายทากลามากัน (Taklamakan Desert) หรือ ทะเลทรายทากลิมากัน (Taklimakan Desert) เป็นทะเลทรายขนาดใหญ่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ประเทศจีน มีพื้นที่ 268,680 ตารางกิโลเมตร เท่ากับประเทศนิวซีแลนด์ เป็นพื้นที่ในเส้นทางสายไหมระหว่างจีนกับเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตก ชื่อทะเลทรายมาจากภาษาอุยกูร์แปลว่า เข้าแล้วออกไม่ได้ ทะเลทรายทากลามากัน มีระดับอยู่ต่ำกว่าน้ำทะเล 150 เมตร ในบางครั้งอาจมีอุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียสนานหลายสัปดาห์ แต่ในทะเลทรายยังมีโอเอซิสหลายแห่ง เช่นที่เมืองทูรฟานและคูกา นอกจากนี้ในโอเอซิสยังนิยมปลูกองุ่นและแตงโม ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นแตงโมที่หวานที่สุดในโลกอีกด้วย) ลักษระของเนินทรายที่นี่จะเป็น แบบ Sand Dune คือทรายละเอียด มีความสูงและสลับซับซ้อนไปจนสุดสายตา เมื่อขึ้นถึงบนยอดเขาสามารถนั่งลื่นไถลลงจากยอดเขาสู่เชิงเขาด้านล่าง หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงกลองรบเสียงม้าร้องและเสียงการสู้รบสารพัด ตามตำนานบอกเล่าว่าใต้ภูเขาลูกนี้เคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัดกระหน่ำและถูกฝังทั้งเป็นทั้งกองทัพในโบราณกาล จึงมีเสียงประหลาดเหล่านี้เกิดขึ้น และมักจะเกิดขึ้นเมื่อท่านลื่นลงจากยอดเขา (พร้อมเล่น ATV)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักที่ SHUANG CHENG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่เก้า (9) ทูรูฟาน-อูรูมูฉี-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา-กวางเจา CZ6887 (18.55-23.45)

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทาง สู่อุรุมชี (ใช้เวลา ประมาณ 3ชั่วโมง)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชมตลาดต้าปาจาร์ ตลาดบาซาร์ใจกลางเมือง เป็นตลาดบาซาร์ที่มีขนาดใหญ่มาก อิสระให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 • 18.55 น. นำท่านเหินฟ้าสู่กวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUNTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 6887
 • 23.45 น. เดินทางถึงกวางเจา นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ GUANGZHOU CRYSTAL HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่เก้า (10) ศาลเจ้าตระกูลเฉิน-จตุรัสฮัวเฉิน-ถ่ายรูปด้านนอกหอทีวี-ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง-กรุงเทพฯ CZ361 (20.10-22.00)

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นจากนำท่านเที่ยวชม บ้านตระกูลเฉิน หรือบ้านของเหล่าคนแซ่เฉิน ซึ่งเป็นแซ่ใหญ่ 1 ใน 5 ของคนกวางเจา ìบ้านî หรือที่ควรจะเรียกว่า ìคฤหาสน์î หลังนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ประมาณปี ค.ศ.1890 โดยคนตระกูลเฉินร่วมกันออกเงินสร้างเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตระกูลของตัวเอง และเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมและพร้อมทั้งเป็นสถานที่อบรมลูกหลานก่อนที่จะไปสอบจอหงวน และได้กลายเป็นโรงเรียนตระกูลเฉิน ต่อมารัฐบาลจีนได้บูรณะซ่อมแซมเป็นครั้งใหญ่ และประกาศให้เป็นสถานที่อนุรักษ์

จากนั้นนำท่านชมจัตุรัสฮัวเฉิน (เมืองแห่งดอกไม้) ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของเมืองกวางเจา มีพิ้นที่ 560,000 ตารางเมตร จัตุรัสนี้รวบรวมสิ่งก่อสร้างหลายแห่งอยู่ในที่เดียวกัน มีมากกว่า 39 ตึกก่อสร้าง อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์กวางตุ้ง หอดนตรีหอทีวีที่สูงที่สุดในโลก หอหนังสือกวางเจา วังเยาวชน ซึ่งตอนนี้จัดเป็นสวนจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกวางเจา

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารแต้จิ๋ว)

จากนั้นนำท่านชม Guangzhou Tower หรือที่รู้จักกันอีกชื่อคือ Canton Tower สถานที่แห่งนี้ เป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ของกวางโจว มีความสูงกว่า 600 เมตร เมื่อขึ้นไปแล้วสามารถชมวิวของ เมืองได้เต็มอิ่มเลยค่ะ ตัวหอคอยมีการออกแบบให้มีสัดส่วนเว้าโค้งสวยงาม ยิ่งในตอนกลางคืน ที่นี่จะ มีการเปิดไฟไล่ระดับสี ทำให้ไม่ว่ามองจากจุดไหนของกวางโจวก็จะเห็นความสวยงามของหอคอยแห่ง นี้ได้ จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งยังถนนปักกิ่ง ที่เป็นแหล่งรวมแฟชั่นของก็อปปี้ ร้านอาหาร ซึ่งเป็นแหล่งรวมของวัยรุ่น ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง จนถึงเวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 • 20.10 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) เที่ยวบินที่ CZ 361
 • 22.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ

*********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

การเดินทาง

กรุงเทพ-คุนหมิง-อรุมชี-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
สายการบิน SHANDONG AIRLINES (SC)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก โรงแรม 4ดาว และ 5ดาว หรือ ตามระบุ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีเสริมเตียง)
อาหาร ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น
สภาพอากาศ -ช่วงเดือน กันยายน อากาศเย็น (ค่อนไปทางหนาว)
ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 110-220v ปลั๊กแบบแบน หรือ กลม สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นเงินหยวนไป

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 78,900 บาท

ผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักด้วยกัน (2+1) ท่านละ 78,900 บาท

เด็กไม่เสริมเตียง (อายุไม่เกิน 11ขวบ) (พักกับผู้ใหญ่ 2+1) ท่านละ 76,900  บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

-ค่า VISA ประเภมท่องเที่ยว แบบ เข้า-ออกได้ครั้งเดียว

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on -ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม  12,000 บาท
จำนวนที่นั่ง 15-20 ท่าน
เอกสาร -พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน

 

 • มณฑลซินเกียง
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14