จางเจียเจี้ย | 张家界 | Zhangjiajie

ความโดดเด่นของสถานที่แห่งนี้ คือ ยอดเขาและเสาหินทรายกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร.

จางเจียเจี้ย ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 จากองค์การ UNESCO | ภาพยนต์ เรื่อง Avatar ได้ใช้ Location และรูปร่างของภูเขาและยอดเขา เหล่านี้เป็นต้นแบบในการสร้างภูเขาลอยฟ้า เป็น CG เพื่อใช้ประกอบ ฉากในภาพยนต์ ตลอดทั้งเรื่อง.

ทัวร์จางเจียเจี้ย VIP 5ดาว กรุ๊ปอิสระส่วนตัว เริ่มต้นที่ 4ท่าน

จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 เที่ยวจางเจียเจี้ย : พฤษภาคม 2016 : ฉางซา จางเจียเจี้ย 6วัน 5คืน โรงแรมระดับ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล บิน TG

ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย 2559 โดย THAI SMILE 6 วัน 5 คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 831 : พฤษภาคม 2559 เที่ยวครบ 3 ภูเขา ชมวิวภูเขาเทียนจื่อซาน (ภูเขาฮาเลลูย่า)AVATAR |  สัมผัส Glass Skywalk ประตูสวรรค์เทียนเหมินซานเมืองโบราณเฟิ่งหวง | หวงสือจ้าย สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ลำธารแส้ทอง ระเบียงภาพ10ลี้ ถ้ำมังกรเหลือง ** พร้อมชม "โชว์นางจิ้งจอกขาว" หรือ "โชว์เหม่ยลี่เซียงซี" **

วันที่เดินทาง
12-17 เม.ย. 2559
1-6 พ.ค. 2559
5-10 พ.ค. 2559
21-26 พ.ค. 2559
ราคาต่อท่าน
49,900฿ (เต็ม)
46,500฿ (เต็ม)
46,500฿ (เต็ม)
44,900฿ (6ที่สุดท้าย)

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TravelProThai.com จางเจียเจี้ย

กำหนดการเดินทาง

วันแรก   กรุงเทพฯ –  ฉางซา

 • 12.30 น. (Local Time) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิฯ อาหารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เค้าเตอร์ D สายการบิน THAI SMILE
 • 14.50 น. (Local Time) เหิรฟ้าสู่เมืองฉางซา โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ TG 616
 • 18.45 น. (Local Time) ถึงสนามบินฉางซา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว มัคคุเทศน์ท้องถิ่นรอรับที่สนามบิน

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ WORLD HOTEL GRAND JIAXING ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง     ฉางซา– ฟ่งหวง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - บ้านเก่าเสิ่นฉงเหวิน - ศาลตระกูลหยัง - กำแพงโบราณ – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง -  สะพานโบราณ

เช้า  รับประทานอาหารในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง (ประมาณ 6 ชั่วโมง)

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง (เมืองหงส์) ซึ่งได้การรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับ 5A เมืองโบราณหงส์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ ทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิง และชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย จากนั้นเยี่ยมชม บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และ นักการศึกษาค้นคว้าโบราณคดีนามอุโฆษของจีน บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวินเป็นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ด้าน ก่อด้วยอิฐทนไฟที่มีสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่น ในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน และได้ตกทอดมาจากปู่ของ เสิ่นฉงเหวิน อดีตผู้บังคับการทหารประจำมณฑลกุ้ยโจว ในสมัยราชวงศ์ชิง ..ต่อมาจึงสร้างเป็นบ้านเกิดหลังดังกล่าว ท่านเสิ่นฉงเหวินได้จดบันทึกประวัติ ให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ไปของเมืองเฟิ่งหวงนั่นเอง  ชมศาลเจ้าตระกูลหยังชมกำแพงโบราณ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นที่นิยมชื่นชอบและเป็นสถานศึกษาค้นคว้า ประวัติความเป็นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ  * นำท่านโดยสารเรือแพ ล่องเรือถั่วเจียง(ใช้เวลาในการล่องเรือ 15 นาที) ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ย ฯลฯ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนที่มีลักษณะการก่อสร้างแบบจีนโบราณสร้างในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ FENGHUANG GARDEN  HOTEL ระดับ  5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม    ฟ่งหวง – จางเจียเจี้ย - อุทยานเทียนเหมินซาน(กระเช้า) สัมผัส   GLASS SKYWALK – ประตูสวรรค์  - ชมโชว์ นางจิ้งจอกขาว

เช้า  รับประทานอาหารในโรงแรม   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จางเจียเจี้ย (เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ เทียนเหมินซาน (ขึ้น-ลงโดยกระเช้า)ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ ของอุทยานจางเจียเจี้ย ห่างจากตัวเมืองไป 8 กม.    **เทียนเหมินซานเดิมเป็นชื่อถ้ำตั้งชื่อมาแต่สมัยสามก๊ก ภายหลังใช้เรียกเป็นชื่อภูเขาด้วย ในปี ค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นที่วัดฝีมือของนักบินชั้นเยี่ยมในการบินลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรค์แห่งนี้ ยอดสูงสุดสูง 1,518 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีพื้นที่ 190 ตารางกิโลเมตร บนยอดเขายังเป็นพื้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อย่างที่สุด ต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นมีอายุนับร้อยปี ..ในระหว่างปี ค.ศ. 2002-2005 การท่องเที่ยวเทียนเหมินซาน ได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 550 ล้านหยวน พัฒนาพื้นที่บางส่วนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตร (ลงสถานีที่ 3 ) เพื่อสัมผัสความสูงและความเสียวกับ Glass SkyWalk ซึ่งเป็นทางเดินกระจกเลาะไปตามไหล่เขาเพื่อชมวิวในแบบ  360  องศาของเทียนเหมินซาน  ชมความงามของภูผานับร้อยนับพันยอดนำท่านลงกระเช้า (ลงสถานีที่ 2 )  แล้วนั่งรถอุทยาน (30 นาที)  และนำท่านขึ้นสู่ ถ่ำประตูสวรรค์  ท้าทายความสมบูรณ์ของร่างกายด้วยการออกกำลัง  ขึ้นบันได  999 ชั้น  ขึ้นสู่เขาประตูสวรรค์

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าชมโชว์นางจิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่างๆชวนให้เคลิบเคลิ้มไปกับการแสดง เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก ต้องพลัดพรากจากกันทั้งที่ยังรักกัน ถือเป็นบทตำนานแห่งความรักที่น่ายกย่องยิ่งนัก ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงจนลืมกระพริบตายิ่งใหญ่กว่า โชว์หลิวซานเจี่ยที่หยางซั่ว ด้วยนักแสดงคุณภาพกว่า 600 คนแสดงภายใต้สะพานคู่เชื่อมเขาสองลูก สะพานคู่รักใต้หล้า อลังการณ์กว่าโชว์ใดใดที่ท่านเคยสัมผัสมา จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

(ก่อน 15 มีนาคม โชว์จิ้งจอกขาวยังไม่เปิดค่ะ จะเปลี่ยนให้ไปดูโชว์ CHARMING XIANGXI แทน)

พักที่ PULLMAN HOTEL  ระดับ  5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่    หวงสือจ้าย (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – ถ้ำมังกรเหลือง(รวมล่องเรือ)

เช้า  รับประทานอาหารในโรงแรม    จากนั้นนำท่าน ชมหวงสือจ้าย  ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแห่งนี้ มีเนื้อที่ 83,000 กว่าไร่ สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร มีจุดชมวิวที่เรียงรายลดหลั่น ไปตามแนวหน้าผา นี่คือทัศนียภาพที่ลือชื่อ บริเวณธรรมชาติมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของจีน ภาพของยอดเขาวงกตเทียมเมฆ-จางเจียเจี้ย ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเขาสิงโตเหลือง มียอดเขาสูงรูปร่างแปลกตานับไม่ถ้วนโผล่ขึ้นจากพื้นพิภพ สวยงามตระการตา เช่นประตูสาวพรหมจรรย์แรกแย้ม ประตูศักดิ์สิทธิ์หนังสือสวรรค์ เสาเข็มมหัศจรรย์ แห่งท้องสมุทร เสาสวรรค์แห่งทิศใต้ ล้วนสวยงามอย่างที่ท่านไม่เคยเห็นจากที่ใดมาก่อน  ดังนั้นจึงมีเนื้อเพลงพื้นเมืองที่ว่า...  "หากท่านไม่ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเขาสิงโตเหลืองแล้ว เท่ากับว่าท่านยังมาไม่ถึงจางเจียเจี้ย" จากนั้นนำท่านชมลำธารจินเปียนซี ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนตามช่องเขาและชะง่อนผา ระยะทางยาว 5,700 เมตร  น้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลพิษ สองฟากฝั่งจะมีหินแปลกประหลาด ตั้งตระหง่านเรียงรายกันอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีต้นไม้ประดับประดาอยู่ เสมือนหนึ่งกำลังท่องเที่ยวอยู่ในวิมานแห่งเทพนิยาย

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถ้ำมังกรเหลือง(หวงหลงต้ง)ซึ่งมีความสูงถึง160 เมตร  โดยวัดตามเส้นดิ่งลึก 1.5 กม. โดยแบ่งออกเป็นสี่ชั้นด้วยกัน ภายในถ้ำมีแอ่งน้ำ 1 แห่ง ลำธารใต้ดินมี 2 สาย น้ำตกใต้ดิน 3 แห่ง บึง 4 แห่ง ห้องโถง 13 แห่ง และระเบียงเดินเที่ยว 90 กว่าแห่ง นอกจากนี้ยังมีคลอง นาหินและป่าหิน เป็นต้น   ... หลังจากนั้นนำท่านลองเรือภายในถ้ำมังกรเหลือง (หวงหลงต้ง) ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับ หินงอก หินย้อย มีรูปลักษณะแปลกพิสดารอย่างมากมาย ..

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ PULL MAN HOTEL ระดับ  5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า  ระเบียงภาพ 10 ลี้ (รถไฟเล็กไปกลับ) - ภูเขาเทียนจื่อซาน ขึ้นกระเช้าและลงลิฟท์แก้ว(ภูเขาฮาเลลูย่า) – สะพานหนึ่งในใต้หล้า – ฉางเต๋อ

เช้า  รับประทานอาหารในโรงแรม    นำชมทิวทัศน์ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถไฟฟ้า 3 ตอน ไป-กลับ) ซึ่งเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกพิสดารเรียงรายกัน 200 ยอด โดยมีลำธารเล็ก ๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนจื่อซาน(โดยขึ้นกระเช้าลงลิฟท์แก้ว) หรือ ภูเขาเจ้าฟ้า เทียนจื่อซานมีเนื้อที่ 65 ตารางกิโลเมตร ยอดเขาสูงสุดวัดได้ 1,250 เมตร จากระดับน้ำทะเล ด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก ของเขาเทียนจื่อซานเต็มไปด้วยชะง่อนผาสูงชัน มีลำห้วยลึก และมีป่าหินยักษ์รูปร่างต่างๆและยังมีจุดชมวิวบนเขาเพื่อชมความงามของเขาเจ้าฟ้าภูเขาฮาเลลูย่า(เป็นชื่อเรียกฉากหนึ่งในเรื่องอวตาร)บริเวณนี้เป็นทิวทัศน์ที่ถูกจำลองแบบไปใช้ในเรื่องอวตารที่ทำเป็นภูเขาลอยฟ้าให้ท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึกชมสะพานหนึ่งในใต้หล้า  อยู่ภายในอุทยานหยวนเจียเจี้ย  มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่ถ่ายทำภาพยนต์หลายเรื่องบนสะพานจะมีลูกกุญแจอยู่เต็มไปหมด  เป็นความเชื่อของคนหนุ่มคนสาวที่ว่าหากคู่ไหนเอากุญแจไปคล้องไว้ที่สูงๆ จะได้ไม่มีใครสามารถพรากคู่รักให้จากกันได้  บางคนก็ทิ้งสู่หุบเหวเบื้องล่าง  ก็ให้ความหมายเดียวกันว่าเราจะไม่พรากจากกันตราบชั่วนิรันดร์โฉมหน้าสะพานเป็นสะพานหินธรรมชาติที่เชื่อมระหว่างเขา 2 ลูก  ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ  นำท่านนั่งรถบัสของอุทยาน ( 20 นาที)  เพื่อไปลงลิฟท์แก้ว  จากนั้นนั่งรถอุทยาน (30 นาที)  ถึงทางออกอุทยานฯ

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองฉางเต๋อ

พักที่ CHANGDE SHERATON  HOTEL ระดับ  5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก  ฉางเต๋อ - ฉางซา – ช้อปปิ้งถนนหวงซิง – เกาะส้ม(รวมรถราง) - กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับฉางซา (ประมาณ 2-3 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านชมเกาะส้ม สวนสาธารณะกลางแม่น้ำใจกลางนครฉางซา นำท่านนั่งรถราง ชมวิว ชม หินแกะสลักรูปหน้าของท่านประธานเหมาเจอตุง สมัยเมื่ออายุ 35 ปี

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งเพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายสำหรับ เป็นของฝากและของที่ระลึก

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่าน เดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • 19.40 น. (Local Time) เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE (TG) เที่ยวบินที่ TG 617
 • 21.45 น. (Local Time) ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจ

*********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- ฉางซา - กรุงเทพฯ บินโดย สายการบิน THAI SMILE (TG)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก โรงแรม 5 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน
อาหาร ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น
สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม  อากาศหนาว อุณหภูมิ ประมาณ 5-15 องศา

-เดือนเมษายน, พฤษภาคม อากาศเย็นสบาย อุณหภูมิ ประมาณ 18-28 องศา

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรูบางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป

ค่าใช้จ่าย

ราคา เริ่มต้น ท่านละ 46,500 บาท (ไม่มีราคาเด็ก)

สำหรับ ช่วงสงกรานต์ ผู้ใหญ่ ท่านละ 49,900  บาท (ไม่มีราคาเด็ก)

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-VISA ท่องเที่ยว

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on -ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 7,000 บาท
จำนวนที่นั่ง 15 ท่านขึ้นไป
เอกสาร -พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป
ติดต่อสอบถาม

Tel: 082-356-2056 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

 • จางเจียเจี้ย
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

จางเจียเจี้ย
You are here:Home|ทัวร์จีน|ทัวร์จางเจียเจี้ย : จางเจียเจี้ย | 张家界 | zhangjiajie|ทัวร์จางเจียเจี้ย VIP พัก5ดาว 6วัน5คืน บินThaiSmile ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ซีอาน 2563 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล : นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน ศาลเจ้ากวนอู | เจียวโจ อุทยานหยุนไถซาน

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2562 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2019 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2562 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2019 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2562 | 16-25, 18-27 กันยายน 2562 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 926) เปิดจองแล้วค่ะ

ศูนย์รวม ทัวร์ซีอาน มีตั้งแต่ทัวร์ราคาถูก จนถึง ทัวร์คุณภาพ พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านช๊อป

ทัวร์จีนคุณภาพ : Photo Trip 2019 “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวชมธรรมชาติ
สัมผัสที่ราบสูงแห่งมณฑลยูนนาน ตงชวน “ที่ราบสูงดินแดง” ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของยูนนาน ชม "ทุ่งมัสตาร์ด" ที่โหลวผิง “นาขั้นบันไดหยวนหยาง” สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6วัน 5คืน บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ตี้, ป่าทรายหลากสี โหลวผิง-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง , น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน, หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได, คุนหมิง ถ่ายรูปนางนวล หรือ เลือกวัดหยวนทง

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ศูนย์รวม ทัวร์ซีอาน มีตั้งแต่ทัวร์ราคาถูก จนถึง ทัวร์คุณภาพ พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านช๊อป

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

How To Dress Warm in Winter

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

แพ็กเกจจางเจียเจี้ย

Contact Info

TravelProThai.com | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้ภาพสวย

Address

1032 Chokchai 4 Road, Lat Phrao, Khet Lat Phrao,
Bangkok 10230
Thailand

Email

info@travelprothai.com

Phone

+662-942-0080
+662-942-0070

Mobile

+6695-949-8002
+6681-642-4456

Online Support

Line@ : @travelprothai
Line id : travelprothai

Who's Online

มี 59 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์