ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 เที่ยวจางเจียเจี้ย : เมษายน, สงกรานต์, พฤษภาคม 2016 : ฉางซา จางเจียเจี้ย 6วัน 5คืน โรงแรมระดับ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล บินCZ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2017 : เที่ยวจางเจียเจี้ย 2560 โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 869

เดินทาง สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน 2560 : ฉางซา เฟิ่งหวง เมืองโบราณเฟิ่งหวง | ภาพเขียน 10 ลี้ ภูเขาเทียนจื่อซาน (ภูเขาฮาเลลูย่า) สะพานหนึ่งในใต้หล้า | ถ้ำมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ) แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย (สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก) | อุทยานเทียนเหมินซาน (ประตูสวรรค์) ขึ้นลงโดยกระเช้า ชมวิว 360 ผ่านทางเดินกระจกเลาะไปตามไหล่เขา (Glass SkyWalk) | ฉางเต๋อ ฉางซา อิสระช๊อปปิ้งถนนหวงซิงลู่

วันที่เดินทาง
18-23 ต.ค. 60
21-26 ต.ค. 60
29 ต.ค.-3 พ.ย. 60
31 ต.ค.-5 พ.ย. 60
11-16 พ.ย. 60
ราคาต่อท่าน
46,900฿
46,900฿
44,900฿
44,900฿
44,900฿

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TravelProThai.com ทัวร์จางเจียเจี้ย

กำหนดการเดินทาง

วันแรก   กรุงเทพฯ - ฉางซา - เฟิ่งหวง

 • 04:00 น. (Local Time) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เค้าเตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ เอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
 • 06:25 น. (Local Time)ออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ606
 • 10:35 น. (Local Time) ถึงสนามบินฉางซา ฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อำเภอ อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้วนำท่านขึ้นรถโค้ช

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเฟิ่งหวง หรือเมืองโบราณเฟิ่งหวง (เมืองหงส์) (เดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ FENGHUANG GARDEN HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง     เมืองโบราณเฟิ่งหวง - บ้านเก่าเสิ่นฉงเหวิน - ศาลตระกูลหยัง - กำแพงโบราณ - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - สะพานโบราณ - จางเจียเจี้ย - โชว์นางจิ้งจอกขาว

เช้า  รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง (เมืองหงส์) ซึ่งได้การรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีนให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับ 5A เมืองโบราณหงส์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบ ภูเขาที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนวที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ ทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิง และชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนที่ปูด้วยหิน เขียว 20 กว่าสาย

จากนั้นเยี่ยมชมบ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาค้นคว้าโบราณคดีนามอุโฆษของจีน บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวินเป็นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ด้าน ก่อด้วยอิฐทนไฟที่มีสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน และได้ตกทอดมาจากปู่ของเสิ่นฉงเหวิน อดีตผู้บังคับการทหารประจำมณฑลกุ้ยโจว ในสมัยราชวงศ์ชิง ต่อมาจึงสร้างเป็นบ้านเกิดหลังดังกล่าว ท่านเสิ่นฉงเหวินได้จดบันทึกประวัติให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ไปของเมืองเฟิ่งหวงนั่นเอง

ชมศาลเจ้าตระกูลหยัง ชมกำแพงโบราณ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นที่นิยมชื่นชอบและเป็นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ

นำท่านล่องเรือถั่วเจียง (ใช้เวลาในการล่องเรือ 15 นาที) ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ย ฯลฯ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนที่มีลักษณะการก่อสร้างแบบจีนโบราณสร้างในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่านเดินทางไปเมืองจางเจียเจี้ย (เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ชมวิวระหว่างทาง

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารเย็น นำท่านเข้าชมโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่างๆ เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาว ที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก ต้องพลัดพรากจากกันทั้งที่ยังรักกัน ถือเป็นบทตำนานแห่งความรักที่น่ายกย่องยิ่งนัก ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงจนลืมกระพริบตายิ่งใหญ่กว่าโชว์หลิวซานเจี่ยที่หยางซั่ว ด้วยนักแสดงคุณภาพกว่า 600 คนแสดงภายใต้สะพานคู่เชื่อมเขาสองลูก สะพานคู่รักใต้หล้า อลังการณ์กว่าโชว์ใดใดที่ท่านเคยสัมผัสมา หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

(หมายเหตุ...ก่อน 15 มีนาคม โชว์จิ้งจอกขาวยังไม่เปิดค่ะ จะเปลี่ยนให้ไปดูโชว์ CHARMING XIANGXI แทน)

พักที่ CROWNE PLAZA HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม    ระเบียงภาพ 10 ลี้ (รถไฟเล็กไปกลับ) - ภูเขาเทียนจื่อซาน ขึ้นและลงลิฟท์แก้ว (ภูเขาฮาเลลูย่า) - สะพานหนึ่งใต้หล้า

เช้า  รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม  

หลังอาหารเข้า นำท่านออกเดินทางเพื่อไปชมทิวทัศน์ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถไฟฟ้า 3 ตอน ไป-กลับ) ซึ่งเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกพิสดารเรียงรายกัน 200 ยอด โดยมีลำธารเล็กๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภูเขาเทียนจื่อซาน (โดยขึ้น-ลงลิฟท์แก้ว) หรือ ภูเขาเจ้าฟ้า เทียนจื่อซานมีเนื้อที่ 65 ตารางกิโลเมตร ยอดเขาสูงสุดวัดได้ 1,250 เมตร จากระดับน้ำทะเล ด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานเต็มไปด้วยชะง่อนผาสูงชัน มีลำห้วยลึก และมีป่าหินยักษ์รูปร่างต่างๆ และยังมีจุดชมวิวบนเขาเพื่อชมความงามของเขาเจ้าฟ้าภูเขาฮาเลลูย่า (เป็นชื่อเรียกฉากหนึ่งในเรื่องอวตาร) บริเวณนี้เป็นทิวทัศน์ที่ถูกจำลองแบบไปใช้ในเรื่องอวตารที่ทำเป็นภูเขาลอยฟ้าให้ท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก

นำท่านนั่งรถของอุทยาน (30 นาที) เพื่อขึ้นลิฟท์แก้ว จากนั้นนำท่านนั่งรถบัสของอุทยาน (20 นาที) เพื่อไปชมภูเขาฮาเลลูย่า ในเวลาที่ท้องฟ้าแจ่มใสท่านจะเห็นทิวทัศน์สวยงามกว้างไกล สะพานหนึ่งในใต้หล้า อยู่ภายในอุทยานหยวนเจียเจี้ย มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่ถ่ายทำภาพยนต์หลายเรื่องบนสะพานจะมีลูกกุญแจอยู่เต็มไปหมด เป็นความเชื่อของคนหนุ่มคนสาวที่ว่าหากคู่ไหนเอากุญแจไปคล้องไว้ที่สูงๆ จะได้ไม่มีใครสามารถพรากคู่รักให้จากกันได้ บางคนก็ทิ้งสู่หุบเหวเบื้องล่างก็ให้ความหมายเดียวกันว่าเราจะไม่พรากจากกันตราบชั่วนิรันดร์ โฉมหน้าสะพานเป็นสะพานหินธรรมชาติที่เชื่อมระหว่างเขา 2 ลูก ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ นำท่านนั่งรถบัสของอุทยาน (20 นาที) เพื่อไปลงลิฟท์แก้ว จากนั้นนั่งรถอุทยาน (30 นาที) ถึงทางออกอุทยานฯ

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ CROWNE PLAZA HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่    ถ้ำมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ) - แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย

เช้า  รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถ้ำมังกรเหลือง (หวงหลงต้ง) ซึ่งมีความสูงถึง160 เมตร โดยวัดตามเส้นดิ่งลึก 1.5 กม. โดยแบ่งออกเป็นสี่ชั้นด้วยกัน ภายในถ้ำมีแอ่งน้ำ 1 แห่ง ลำธารใต้ดินมี 2 สาย น้ำตกใต้ดิน 3 แห่ง บึง 4 แห่ง ห้องโถง 13 แห่ง และระเบียงเดินเที่ยว 90 กว่าแห่ง นอกจากนี้ยังมีคลอง นาหินและป่าหิน เป็นต้น

หลังจากนั้นนำท่านลองเรือภายในถ้ำมังกรเหลือง (หวงหลงต้ง) ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับหินงอก หินย้อย มีรูปลักษณะแปลกพิสดารอย่างมากมาย

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเมืองจางเจียเจี้ย จากนั้นนำท่านพิสจูน์ความกล้ากับสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผา ถือเป็นการทำลายสถิติสะพานแก้วที่ยาวที่สุด เนื่องจากอันเดิม อย่างสะพานแกรนด์แคนย่อนของอเมริกา สูงเพียงแค่ 718 ฟุต

**หมายเหตุ หากสะพานแก้วไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ เนื่องด้วยสภาพอากาศ ลม ฝน และความปลอดภัย ฯลฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนให้ท่านไปเที่ยวหวงสือจ้าย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น**

หวงสือจ้าย เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแห่งนี้ มีเนื้อที่ 83,000 กว่าไร่ สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร มีจุดชมวิวที่เรียงรายลดหลั่นไปตามแนวหน้าผา เช่น ประตูสาวพรหมจรรย์แรกแย้ม ประตูศักดิ์สิทธิ์หนังสือสวรรค์ เสาเข็มมหัศจรรย์ แห่งท้องสมุทร เสาสวรรค์แห่งทิศใต้ ล้วนสวยงามอย่างที่ท่านไม่เคยเห็นจากที่ใดมาก่อน

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ CROWNE PLAZA HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า  อุทยานเทียนเหมินซาน (กระเช้า) - สัมผัส GLASS SKYWALK - ประตูสวรรค์ - ฉางเต๋อ

เช้า  รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เทียนเหมินซาน (ขึ้น-ลงโดยกระเช้า) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอุทยานจางเจียเจี้ย ห่างจากตัวเมืองไป 8 กม. **เทียนเหมินซานเดิมเป็นชื่อถ้ำตั้งชื่อมาแต่สมัยสามก๊ก ภายหลังใช้เรียกเป็นชื่อภูเขาด้วย ในปี ค.ศ.1999 เทียนเหมินซานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นที่วัดฝีมือของนักบินชั้นเยี่ยมในการบินลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรค์แห่งนี้ ยอดสูงสุดสูง 1,518 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีพื้นที่ 190 ตารางกิโลเมตร

นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตร (ลงสถานีที่ 3 ) เพื่อสัมผัสความสูงและความเสียวกับ Glass SkyWalk ซึ่งเป็นทางเดินกระจกเลาะไปตามไหล่เขาเพื่อชมวิวในแบบ 360 องศาของเทียนเหมินซาน ชมความงามของภูผานับร้อยนับพันยอด

นำท่านลงกระเช้า (ลงสถานีที่ 2) แล้วนั่งรถอุทยาน (30 นาที) และนำท่านขึ้นสู่ถ้ำประตูสวรรค์ ท้าทายความสมบูรณ์ของร่างกายด้วยการออกกำลังขึ้นบันได 999 ชั้น ขึ้นสู่เขาประตูสวรรค์

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฉางเต๋อ (เดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ CHANGDE SHERATON  HOTEL ระดับ  5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก  ฉางเต๋อ - ฉางซา - ช้อปปิ้งถนนหวงซิง - กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับฉางซา (เดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง)

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งเพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายสำหรับ เป็นของฝากและของที่ระลึก

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่าน เดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • 19.30 น. (Local Time) เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ605
 • 21.55 น. (Local Time) ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจ

*********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- ฉางซา - กรุงเทพฯ บินโดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก โรงแรม 5 ดาว พักห้องละ 2ท่าน หรือ 3ท่าน กรณีห้องเสริมเตียง
อาหาร ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น
สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม  อากาศหนาว อุณหภูมิ ประมาณ 5-15 องศา

-เดือนเมษายน, พฤษภาคม อากาศเย็นสบาย อุณหภูมิ ประมาณ 18-28 องศา

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรูบางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป

ค่าใช้จ่าย

ราคา เริ่มต้น ท่านละ 44,900 บาท (ไม่มีราคาเด็ก)

พีเรียดตามระบุ ผู้ใหญ่ ท่านละ 46,900  บาท (ไม่มีราคาเด็ก)

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-VISA ท่องเที่ยว

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on -ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 8,500 บาท
จำนวนที่นั่ง 15 ท่านขึ้นไป
เอกสาร -พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป
ติดต่อสอบถาม

Tel: 095-949-8002 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

 • ทัวร์จางเจียเจี้ย
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8